Psykisk helse og rus

Psykisk helse har vi alle. Og betyr hvordan vi har det, hvordan vi føler oss og tenker om oss selv.
Vår psykiske helse kan forandre seg gjennom livet.
Det finnes mye du kan gjøre selv for å få det bedre. Se på denne linken:

https://helsenorge.no/psykisk-helse/fem-rad-for-sterkere-psykisk-helse

Enkle råd når livet er vanskelig (PDF, 2 MB)

Tilgjengelighet:

Tjenesten er tilgjengelig mandag til torsdag kl.08.00-15.30.

Mental helses hjelpetelefon er et døgnåpent tilbud hvis man har behov for å snakke med noen.

Telefon- 116 123.

Ved akutt krise skal fastlege eller legevakt kontaktes.

Legevakten er bemannet hele døgnet. Telefon -116 117.

 

Om tjenesten:

Psykisk helse og rusarbeid i Lurøy kommune gir tjenester til personer som har psykiske utfordringer, er i krise eller befinner seg i en vanskelig livssituasjon og/eller har et rusproblem. Tjenesten tildeles etter kartlegging av behov.

Målet med tjenesten er å bedre personens helse, ved å fremme selvstendighet, tilhørighet, styrke evnen til å mestre eget liv og bedre livskvalitet.

 

Hvem kan få hjelp:

Målgruppen er barn, ungdom og voksne over 18 år.

 

Tjenesten kan bestå av:

  • Individuelle støttesamtaler, gruppe, par og familiesamtaler med personer ulike psykiske utfordringer og/eller har et rusutfordringer.
  • Undervisning, veiledning og råd til pårørende og tverrfaglig samarbeidspartnere.
  • Tverrfaglig samarbeid med lege - og helsesykepleiertjenesten, NAV, barnevern, BUP og VOP. Samt DMS og spesialisthelsetjenesten. Dette etter individuelle behov.

Pris:

Tjenesten er gratis.

 

Søknad og saksbehandling.

Helsesykepleier kan henvise barn og ungdom, lege kan henvise barn, ungdom og voksne.

Alle som blir henvist får tilbud om kartleggingssamtale for vurdering av behov. Samtalene gjennomføres som hjemme-/skolebesøk for barn under 18 år, for voksne som kontormøte på rådhuset.

Kommunen skal behandle saken så fort som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om dette.

 

Klagemulighet:

Du kan klage på vedtaket i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svar på forespørsel. Du må oppgi hva du klager på, og begrunne det.

Klagen sendes til den avdeling som har sendt brevet, og du får saken vurdert på nytt. Dersom vedtaket ikke blir endret, blir klagen sendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

 

 

Adresse

Rådhuset

Onøyveien 14

8766 Lurøy

Kartpunkt