Koordinerende enhet

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering har ansvaret for at du som har behov for langvarige og koordinerende tjenester, opplever en helhet og sammenheng i tjenestene. Dette kan være omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester og tjenester fra psykisk helsevern.

Habilitering og rehabilitering er nødvendige helsetjenester med sterk vekt på forebygging og tidlig intervensjon. Disse skal bidra til at du kan trene deg opp og vedlikeholde ferdighetene og evnene dine.

Målet er at du kan leve et best mulig liv ut fra dine ønsker og forutsetninger.

Kontaktinformasjon til koordinerende enhet i Lurøy kommune:

Lurøy kommune
Onøyveien 14, 8766 Lurøy.
Telefon: 750-91550

Søk om individuell plan og koordinator:

Behov for ansvarsgruppe/IP/koordinator barn og unge:

Behov for ansvarsgruppe/IP/koordinator voksne/eldre:

 

Individuell plan:

Hvis du har behov for langvarige og koordinerende tjenester har du rett til en individuell plan. Med langvarige menes normalt lengre enn 2 år. Å koordinere tjenester, betyr det to eller flere tjenester som man har behov for å koordinere. Individuell plan gir ikke rett til tjenester, men er en overordnet plan som skal avklare ansvarsforhold, og sikre samordning av de tjenestene du mottar.

Målene dine skal være utgangspunktet for den individuelle planen. Planen kan gjøre det lettere for deg å holde oversikt over tjenestene du har, hvilke mål du har for fremtiden og hvordan du og hjelpeapparatet kan oppnå disse.

Det er kun tjenester fra kommunal helse og omsorgstjeneste, spesialisthelsetjenesten, enkelte tiltak fra barnevernet og NAV som gir rett på individuellplan og koordinator. Samarbeid mellom for eksempel PPT, barnehage og skole er regulert etter annet lovverk, og gir ikke rett til IP alene.

Individuell plan kan ikke utarbeides uten ditt samtykke. Planeier gir samtykket før utarbeidelse av plan. For barn og andre som har oppnevnt verge, må samtykkeerklæring gis av foresatte eller verge.

Plikten til utarbeidelse av Individuell plan og koordinator:

Koordinator:

Hvis du har behov for koordinerende tjenester har du også rett til en koordinator i kommunen. Koordinator skal være din faste kontaktperson for alle dine tjenester, og sørge for å følge deg opp.

Det er koordinerende enhet som har ansvaret for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.

 

Ansvarsgruppe:

Ansvarsgruppe er ikke regulert i lov eller forskrift. Hensikten med en ansvarsgruppe er å sørge for koordinerende tjenester til deg, gjennom god informasjonsflyt mellom involverte fagpersoner eller instanser. Og er et forpliktende samarbeid.

Hvis retten til å få oppfylt koordinator til deg i kommunen ikke er oppfylt, kan involverte tjenester likevel velge ansvarsgruppe som arbeidsform.

Kontakt

Anne-Brit Greff

Adresse

Rådhuset

Onøyveien 14

8766 Lurøy

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00