Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk stønad (sosialhjelp) skal etter sosialtjenesteloven sikre at alle har nok midler til livsopphold, og kan ytes til de som trenger hjelp for å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon.

Ytelsen er ment å være midlertidig, og hjelpen skal bidra til å gjøre mottaker økonomisk selvhjulpen. Det betyr at før økonomisk stønad ytes, må du utnytte og vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv (det kan være arbeidsinntekt, trygderettigheter, studielån, bostøtte, bruk av formue eller reduksjon av utgifter).

Dersom du oppfyller vilkårene i Lov om sosiale tjenester i NAV, og ikke har andre muligheter til å forsørge deg, kan du ha krav på økonomisk sosialhjelp. Økonomisk stønad blir gitt i kombinasjon med rådgivning til søkeren.

Det er kommunen som har ansvaret for økonomisk stønad til livsopphold, mens NAV administrerer ordningen og saksbehandler søknadene.

Kommunen innfører aktivitetsplikt for økonomisk sosialhjelp

Stortinget har gjort vedtak om at kommunen/NAV skal stille vilkår om aktivitet for økonomisk sosialhjelp. Lovendringen trådte i kraft 1.januar 2017, for søkere under 30 år. 

NAV - kontoret kan altså etter gjeldende bestemmelser sette vilkår. I rundskrivet til Lov om sosiale tjenester i NAV er det redegjort for hvordan bestemmelsen skal forstås og praktiseres.

Lovendringen vil innebære økt oppfølging av, og plikt til å tilby aktiviteter til personer som mottar økonomisk sosialhjelp. Aktivitetene NAV tilbyr skal være tilpasset behov og funksjonsnivå til den enkelte. NAV må tilby alt fra lavterskel aktivitetstiltak til arbeidsrettede aktiviteter. Dersom bruker takker nei til aktivitetstilbud, kan NAV - kontoret fatte vedtak om å redusere utbetalingen.

Kontakt

Sentralbord Helse, sosial og omsorg

Adresse

Rådhuset

Onøyveien 14

8766 Lurøy

Åpningstider

Mandag - fredag:

10.00 - 14.00