Lurøy omsorgssenter, institusjonsplasser

Lurøy omsorgssenter innehar kommunens institusjonsplasser. Lurøy kommune har i alt 13 institusjonsplasser fordelt på to avdelinger. 5 plasser ligger under avdelingen som ivaretar pasienter med demenslidelser, kognitivsvikt og hukommelsessvikt lidelser. De resterende 8 plassene ligger under pleieavdelingen. Institusjonsplassene er det høyeste omsorgsnivået kommunen har å tilby. 

Lurøy omsorgssenter har individuelle tilbud som tilrettelegges ut i fra den enkeltes behov. Langtidsplass, korttidsplass, avlastningsplass, ØHJ-døgnplass mv. er noen av tilbudene som blir tilrettelagt fra omsorgssenteret.

Lurøy omsorgsenter består av:

  • 13 institusjonsplasser fordelt på to avdelinger
  • 6 omsorgsboliger i direkte tilknytning til senteret
  • Institusjonskjøkken
  • Vaskeri og renhold
  • Miljøtjenesten for ressurskrevende brukere har kontor på senteret
  • Avdelingsleder for Onøy/Lurøy omsorgssenter har kontor på senteret

Kontakt

Freddy Johnsen

Adresse

Midtre omsorgsdistrikt
Lurøy omsorgssenter

Onøyveien 91
8766 Lurøy

 

Andre telefonnummer: 

Vaktrom 750 91 694

Avdelinger 941 31 794