Onøy/Lurøy omsorgskrets

Onøy/Lurøy omsorgskrets består av hjemmetjenesten, omsorgsboliger og institusjonsplasser. Det er samme personell og ledelse som drifter alle tjenestene i omsorgskretsen. Disse er stasjonert på Lurøy omsorgssenter. Vi har også det ansvaret for omsorgstjenestetilbudet for beboere på Kvarøy, Hestmona og Sørnesøy. 

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten i kretsen dekker øyene Onøy og Lurøy. Hjemmesykepleie er et døgnkontinuerlig tilbud, mens hjemmehjelp/praktisk bistand, matombringing mv. blir tilbudt på dagtid mellom kl.0715-1515.

 • Hjemmesykepleie som medisinhåndtering, oppfølging av behandling, sårstell, hjelp til stell og pleie mv. er noe man ikke betaler for, men pasienten må selv betale for medisiner og dosetter.

 • Praktisk bistand/hjemmehjelp må brukerne betale for.

 • Det tilrettelegges for matombringing etter behovsprøving.

Hjemmetjenesten administrerer også andre tilbud som:

 • Velferdsteknologi: Trygghetsalarm, sensorer, elektronisk dosetter mv.

 • Støttekontakt

 • Avlastning

 • Koordinator for individuell plan

 • Ledsager

 • Formidling av hjelpemidler

 

Omsorgsboliger

Onøy/Lurøy disponerer 8 omsorgsboliger. 6 av boligene ligger i direkte tilknytning til omsorgssenteret, de 2 andre ligger ved siden av omsorgssenteret men ikke under samme tak. Omsorgsboligene er et tilbud for de som trenger så omfattende oppfølging og støtte, at de derfor ikke kan bo i sitt eget hjem lengre. De 6 omsorgsboligene som ligger i tilknytning omsorgssenteret er døgnbemannet med tilbud om hjemmebaserte tjenester. Boligene er ikke å regne som institusjonsplass. Pasienter som bor i omsorgsbolig er hjemmeboende og må selv betale for evt medisiner, dosetter, kost og losji. Beboerne blir tildelt tjenester etter behov.

 

Lurøy omsorgssenter består av:

 • 13 institusjonsplasser fordelt på to avdelinger (link til institusjonsplass)
 • 6 omsorgsboliger i direkte tilknytning til senteret
 • Institusjonskjøkken
 • Vaskeri og renhold
 • Miljøtjenesten for ressurskrevende brukere har kontor på senteret
 • Avdelingsleder for Onøy/Lurøy omsorgssenter har kontor på senteret

Kontakt

Freddy Johnsen

Tlf:
750 91 693
Mobil:
918 86 565

Adresse

Lurøy omsorgssenter

Onøyveien 91

8766 Lurøy

 

Andre telefonnummer: 

Vaktrom 750 91 694

Avdelinger 941 31 794

Miljøtjenesten 482 56 765