Sleneset omsorgskrets

Sleneset omsorgssenter ble etablert i 1984. I 2014 var siste renovering og da ble det også tilknyttet helsedel med legekontor samt kontor for fysioterapi og helsesøster.

Omsorgssenteret har 12 omsorgsleiligheter, der en er tiltenkt brukt til korttid og avlastning. I tillegg har omsorgskretsen to kommunale boliger der eldre/ hjelpetrengende bor.

Sleneset omsorgskrets driver hjemmetjenester med individuelt tilpassede tjenester til brukere med behov for hjemmesykepleie og praktisk bistand. Det er også mulighet for avlastingstilbud, korttidsopphold og støttekontakt.
Det tilrettelegges for dagaktivitetstilbud.

Det tilrettelegges for matombringing etter behovsprøving.

 

På Sleneset er det drosje og bårebil for syketransport.

Kontakt

Kay Pedersen

Tlf:
750 91680
Mobil:
901 64639

Adresse

Ytre omsorgsdistrikt
Avdeling Sleneset 
Slenesveien 40
8762 Sleneset