Sosialtjeneste

Telefontid kl 9.00 – kl 15.00
Telefon 750 91550

Sosialtjenesten

Formålet med sosialtjenesteloven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.

Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.

 

Avdelingen har ansvaret for administrering av støttekontaktordningen, avlastning-/besøkshjem, låne- og tilskuddsordninger fra Husbanken, bostøtte, parkeringskort, ledsagerbevis og skjenkebevilling.

Kontakt

Sentralbord Helse, sosial og omsorg

Adresse

Rådhuset

Onøyveien 14

8766 Lurøy