Jobbe innen Helse- sosial eller omsorg, eller ved Miljøterapitjenesten, i Lurøy kommune?

Sosialhjelp

Formålet med sosialtjenesteloven er å bedre levekårene for vanskeligstilte gjennom sosial og økonomisk bistand slik at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig. Loven vil fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet, samt bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Gjennom dette forebygger sosialhjelp sosiale problemer og bidrar til likeverd og likestilling.

Nedenfor ser du hvilke sosiale tjenester kommunen tilbyr. For søknader som gjelder arbeidsavklaringspenger, dagpenger, sykemelding, sykepenger, uførtrygt og barnetrygd. Henvend deg til NAV Rana gjennom NAV.

Opplysning, råd og veiledning

Hva? Kommunens plikt til å gi opplysning, råd og veiledning skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kommunen gir gratis råd og veiledning innen mange områder blant annet: økonomi, arbeid og aktivitet, bolig og helse. Hvis kommunen ikke kan gi råd og veiledning, skal de så lang det er mulig sørge for at andre instanser gjør det.

Hvem kan få tjenesten? Du må ikke nødvendigvis være i en vanskelig livssituasjon for å få råd og veiledning. Du må vanligvis selv ta kontakt med kommunen. Da vil kommunen tilby deg en samtale om din livssituasjon.

 

Økonomisk stønad

Hva? Økonomisk stønad (økonomisk sosialhjelp) skal etter sosialtjenesteloven sikre at alle har nok midler til livsopphold, og kan ytes til de som trenger hjelp for å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. Ytelsen er med å være midlertidig, og hjelpen skal bidra til å gjøre mottaker økonomisk selvhjulpen. Det betyr at før økonomisk stønad ytes, må du utnytte og vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv (det kan være arbeidsinntekt, trygderettigheter, studielån, bostøtte, bruk av formue eller reduksjon av utgifter). Økonomisk stønad blir gitt i kombinasjon med rådgivning til søkeren.

Aktivitetsplikt: I henhold til lovverket skal kommunen stille vilkår om aktivitet for mottakere av økonomisk sosialhjelp under 30 år. Dette vil innebære økt oppfølging av, og plikt til å tilby aktiviteter til personer som mottaker økonomisk sosialhjelp. Aktivitetene kommunen tilbyr skal vøre tilpasset behov og funksjonsnivå til den enkelte. kommunen må tilby alt fra lavterskel aktivitetstiltak til arbeidsrettede aktiviteter. Dersom bruker takker nei til aktivitetstilbud kan kommunen fatte vedtak om å redusere utbetalingen. I rundskrivet til Lov om sosiale tjenester er det redegjort for hvordan bestemmelse skal forstås og praktiseres.

Hvem kan få tjenesten? Dersom du oppfyller vilkårene i Lov om sosiale tjenester og ikke har andre muligheter til å forsørge deg, kan du ha krav på økonomisk sosialhjelp.

 

Midlertidig botilbud (nødsituasjon)

Hva? Kommunen skal hjelpe deg med å finne et forsvarlig, midlertidig botilbud hvis du akutt ikke har et sted å sove eller oppholde deg neste døgn.  Har du ikke penger til å betale for den midlertidige boligen selv, kan du søke om økonomisk sosialhjelp.

Hvem kan få tjenesten? Kommunen skal finne et midlertidig botilbud til deg som ikke klarer deg selv i akutte nødsituasjoner. Slike nødsituasjoner kan være ved brann, samlivsbrudd, eller hvis du har blitt kastet ut fra stedet du bodde.

 

Søke om sosialhjelp?

Søknadsskjema Sosiale tjenester. (PDF, 265 kB)

Kontakt

Sentralbord Helse, sosial og omsorg

Adresse

Rådhuset

Onøyveien 14

8766 Lurøy

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00

Tilbakemelding