Tildelingskontoret

Tildelingskontoret er et sted å henvende seg når du har behov for helse-, sosial- og omsorgstjenester. Tildelingskontoret vil vurdere behovene dine i samarbeid med deg og behandle søknader om helse-, sosial- og omsorgstjenester. Her kan du lese om hvordan tildelingskontoret arbeider med tildeling av tjenester. På denne siden finner du også tildelingskriterier og søknadsskjema for de ulike tjenestene kommunen tilbyr. 

 Plassering av Tildelingskontoret i Helse-, sosial- og omsorgsetaten:

     

 

Omsorgstrappen og BEON-prinsippet

En omsorgstrapp (omsorgstjenestenivåene) er en bevisstgjøring av hvor tjenestene i kommunen gis, samtidig som det tydeliggjøres hvilke tjenester kommunen har. Omsorgstrappen benyttes aktivt i arbeidet med tildeling av tjenester for å sikre at de gis på et så effektivt nivå som mulig, jamfør BEON-prinsippet (Best Effektiv Omsorgsnivå). Prinsippet er sentralt for å nå kommunens målsetting om at ingen skal bli fratatt oppgaver som de kan utføre selv samt at brukere skal styrkes til selv å mestre eget liv.

 

Søke om tjenester?

Søknad om helse- og omsorgstjenester 2022 - over 18 år (PDF, 204 kB)

Søknad om helse- og omsorgstjenester 2022 - under 18 år (PDF, 188 kB)

Søknadsskjema Sosiale tjenester. (PDF, 265 kB)

Søknadsskjema Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. (PDF, 262 kB)

 

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Koordinerende enhet har videre overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. Enheten skal være et sted å henvende seg til for tjenestemottakere, ansatte og samarbeidspartnere.

Hvis du har behov for koordinerende tjenester har du også rett til en koordinator i kommunen. Koordinator skal være din faste kontaktperson for alle dine tjenester og sørge for å følge deg opp. 

 

Individuell plan

Hvis du har behov for langvarige (lengre enn 2 år) og koordinerende tjenester, har du rett til en individuell plan. Individuell plan gir ikke rett til tjenester, men har til formål å gjøre det lettere for deg å holde oversikt over tjenestene du har, hvilke mål du har for fremtiden og hvordan du og hjelpeapparatet kan oppnå disse. Individuell plan utarbeides med samtykke fra bruker (eller brukers foresatte/ verge).

Det er kun tjenester fra kommunal helse-, sosial- og omsorgstjeneste, spesialisthelsetjenesten og enkelte tiltak fra barnevernet som gir rett på individuellplan og koordinator.

Plikten til utarbeidelse av Individuell plan og koordinator:

 

Ansvarsgruppe

Ansvarsgruppe er ikke regulert i lov eller forskrift. Hensikten med en ansvarsgruppe er å sørge for koordinerende tjenester til deg, gjennom god informasjonsflyt mellom involverte fagpersoner eller instanser, og er et forpliktende samarbeid. 

Hvis retten til å få oppfylt koordinator til deg i kommunen ikke er oppfylt, kan involverte tjenester likevel velge ansvarsgruppe som arbeidsform. 

 

Søk om ansvarsgruppe, individuell plan og koordinator

Henvendelsesskjema for deg under 18 år (DOC, 55 kB)

 

 

Klage på vedtak om tjeneste

Du har rett til å klage på vedtak om tjeneste dersom du mener at du ikke har fått innvilget en tjeneste som du har krav på. Klagegang er opplyst i vedtaket. Dersom du har behov for hjelp til å skrive klagen, har kommunen plikt til å hjelpe deg. Henvend det til tildelingskontoret for hjelp til klage på vedtak om tjeneste.

Kontakt

Sentralbord Helse, sosial og omsorg

Adresse

Rådhuset

Onøyveien 14

8766 Lurøy

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00