Detaljregulering lakseslakteri Lovund. Offentlig ettersyn

I henhold til plan og bygningslovens § 12-10 vedtok Lurøy formannskap den 16.06.2021 i sak 94/21 å legge forslag til detaljregulering av Lakseslakteri på Lovund ut til offentlig ettersyn. I samme sak har formannskapet også vedtatt revidert planprogram. 

Hensikten for planarbeidet er å legge til rette for nytt lakseslakteri på Lovund i Lurøy kommune. Tiltaket vil medføre utfylling i sjø og utbygging av lakseslakteri. Rambøll bistår tiltakshaver Nova Sea AS i arbeidet.

Lakseslakteriet vil være på ca. 10 - 12000 m2 med en høyde på ca. 12 meter. Det kan være aktuelt med andre bygg i tillegg. Det ønskes å fylle ut et område i sjø på ca.40 000 m2. Det legges opp til et næringsområde på 44,8 daa med tilhørende adkomst fra Naustholmveien. Se forslag til reguleringsplankart i skisse nedenfor. 

Klikk for stort bilde   

 

 

 

 

 

 

 

 

Plandokumentene er tilgjengelig her:
Forslag til reguleringsplankart (PDF, 609 kB), forslag til reguleringsbestemmelser (PDF, 329 kB), planbeskrivelse (PDF, 5 MB), behandling av innspill (PDF, 333 kB), saksfremlegg (PDF, 2 MB)

Det reviderte planprogrammet kan ses her (PDF, 14 MB).

Tiltakshaver har også laget en videopresentasjon av 3D-modell for Lakseslakteriet.

Ved spørsmål om plan, så ta kontakt med Rambøll AS ved Christian Dunker Furuly, epost christian.furuly@ramboll.no, mobiltelefon 986 38 824 eller Lurøy kommune ved teknisk sjef Atle Henriksen, epost atle.henriksen@luroy.kommune.no, mobiltelefon 958 00 848. 

Høringsuttalelse sendes til: Lurøy kommune, Teknisk etat, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes,  e-post: teknisk@luroy.kommune.no innen den 10.august 2021.