Endring reguleringsplan Hamnholmvalen. Offentlig ettersyn

I medhold av plan og bygningsloven § 12–10 vedtok Lurøy formannskap den 26.05.2021 i sak 64/21 å legge forslag til endring reguleringsplan Hamnholmvalen ut til offentlig ettersyn. Forslagstiller er Prodeco AS på vegne av Vigner Olaisen AS

Reguleringsområde er på 10 da og ligger på Hamnholmvalen på Lovund. Hensikt med endring av reguleringsplanen er å legge til rette for nytt areal til aktivitetspark/treningspark samt å legge til rette for muligheter til å bygge et badehus samt molo med gang- og sykkelveg innenfor planområdet. 

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak som planlegges gjennomført er: 

• Etablering av gangveieier i tre 
• Etablering av 3 områder med treningsapparater 
• Etablering av badstue 
• Etablering av bru over muren 
• Etablering av område med benker 

Plandokumenter:

Forslag til reguleringsplankart er også tilgjengelig interaktivt på kommunens kartportal.

Ved spørsmål om plan, så ta kontakt med Hallgeir Bjørkavåg, tlf. 92299044, epost hallgeir@prodeco.no. 

Høringsuttalelse sendes til: Lurøy kommune, Teknisk etat, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes,  e-post: teknisk@luroy.kommune.no innen den 15. juni 2021.