Høring - evaluering av legetjenesten

Kommunestyret i Lurøy behandlet 07.10.15 sak om "Ny fremtidig helsetjeneste/legetjeneste" (K-sak 38/15). Det ble i saken vedtatt at det skulle foretas evaluering innen juni 2016. Prosessen med gjennomføring av vedtaket til en desentralisert legemodell har imidlertid tatt lengre tid enn forutsatt. Det har i 2015/2016 vært brukt mye tid og ressurser på å etablere nye rutiner for drift av utekontorene og informasjon/opplæring av nye leger og helsesekretærer. Strukturen i ny desentralisert modell er nå på plass og evaluering av legetjenesten skal opp til politisk behandling i desember.

I det videre arbeidet med evaluering av legetjenesten ønsker vi synspunkt på dagens desentraliserte modell. Det bes om at innspillene sendes via lokalutvalgene. Innspillene fra lokalutvalgene vil være med å danne grunnlag i evalueringen av legetjenesten.

Høringsfristen settes til 13. november.