Høring, Grunnrenteskatt på havbruk

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om å innføre grunnrenteskatt på havbruk med virkning fra og med 1. januar 2023.

I forslaget heter det: "Forslaget omfatter produksjon av laks, ørret og regnbueørret og innebærer at grunnrenten skattlegges med en effektiv sats på 40 prosent. Reglene foreslås utformet slik at bare de største aktørene vil betale grunnrenteskatt. Det skjer ved at det foreslås et bunnfradrag på mellom 4 000 og 5 000 tonn, tilsvarende henholdsvis 54 og 67,5 mill. kroner. Bunnfradraget vil gjelde alle aktører. Det foreslås videre at skatten utformes som en kontantstrømskatt, det vil si at inntekter og investeringer skattlegges løpende i det året de opptjenes eller pådras. En sentral del av forslaget er at lokalsamfunn som stiller naturressurser til disposisjon, skal sikres en andel av grunnrenteinntekten."

Her kan du lese mer om høringen: I høringsbrev  og i høringsnotatet som følger høringen

Lurøy kommune vil behandle høringen, og ber om innspill.

Eventuelle innspill sendes til: Postmottak@luroy.kommune.no innen den 16. november 2022.