Kunngjøring av søknad om utfylling - Lovund

Klikk for stort bildeNova Sea AS har søkt Statsforvalteren i Nordland om utfylling i sjø ved Lovund havn.

Søknadsdokumentene legges til offentlig gjennomsyn hos Lurøy kommune, og på Statsforvalteren i Nordland sin nettside: www.statsforvalteren.no/no. Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller til Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen fire uker etter kunngjøring i avis eller senest 30. september 2021.

Høring av søknad om tillatelse til utfylling i sjø ved Lovund havn i Lurøy kommune
Nova Sea AS søker Statsforvalteren om tillatelse til utfylling i sjø ved lakseslakteriet i Lovund havn i Lurøy. Det søkes om å fylle ut 300.000 m3 sprengsteinsmasser over et areal på 41.000 m2 i forbindelse med etablering av et nytt industriområde. Anleggsperioden anslås til 8 måneder med oppstart november 2021.
Det har blitt tatt prøver av sjøbunnen fra 3 stasjoner i tiltaksområdet. Analyseresultatene viste at
alle målte stoffer forekommer i konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse 1 eller 2 som betyr bakgrunnsnivå eller god miljøtilstand.
Lovundværet er en naturtype av store kamskjellforekomster som er registrert som svært viktig og av nasjonal verdi. Denne naturtypen strekker seg inn i tiltaksområdet. Det er registrert rødlistede fuglearter i og ved tiltaksområdet (teist og krykkje). Fiskeridirektoratet har registrert et gyteområde for torsk ca. 700 meter øst for tiltaksområdet.
Planlagt tiltak er ikke i tråd med gjeldende reguleringsplan. Forslag til detaljregulering for nytt lakseslakteri på Lovund er for tiden under behandling.