Planstrategi ut til offentlig høring

Lurøy formannskapet vedtok i møte den 11.12.2019 (sak 117/19) å legge forslag til planstrategi for Lurøy kommune ut til offentlig ettersyn, i henhold til Plan- og bygningsloven § 10-1.

Endelig utkast til planstrategi vil legges frem til behandling i kommunestyre i april 2020. Gjennom vedtak av planstrategien vil kommunestyret bestemme hvilke planer som skal videreføres, rulleres, fases ut og hvilke nye planer det er behov for i perioden. I tillegg til planbehov, omfatter planstrategien strategiske valg vedrørende samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk og utfordringer innenfor kommunens sektorer. Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet.

Saksdokumenter: Forslag til planstrategi (PDF, 4 MB), saksfremlegg (PDF, 214 kB). Frist for innspill er den 6. mars 2020. Innspill kan sendes til postmottak@luroy.kommune.no eller til Lurøy kommune, Onøyveien 14, 8766 Lurøy.