Trygg trailer

Bjørn Olvik/Nova Sea - Klikk for stort bildeLOKALT INITIATIV - NASJONAL KAMPANJE - VARIG ENDRING AV VEGVESNETS OPPGAVER! Vi har alle møtt dem, tungvekterne langs veiene våre. Noen med logo fra kjente norske transportører, noen med selskapslogoer fra land med helt andre klimatiske forhold. Tomme veier de ca. 20 tonn, fullastet ca. 50 tonn. Og møtet foregår i fart.  De er trailerne som besørger varetransport inn og ut av regionen vår. Vi trenger dem, men vi trenger også vissheten om at det er trygt å møte dem. For vareleverandører og mottakere har sikkerhet også fått et betydelig og økende fokus.

Vinteren 2010 tok Nova Sea initiativ til en kampanje for å få tryggere trailere på veien. Et nyhetsinnslag som meldte om at 53 vogntog hadde sperret veier eller kjørt utfor i løpet av 14 dager i Nord-Norge, gjorde utslaget. Noe måtte gjøres!

Fra lakseøya går det årlig ca. 2500 trailere, til markedene i inn- og utland. Nova Sea hadde allerede stilt krav om veisikkerhet for egne transportører, gjennom kontraktene. Men en stor andel av kundene kjøpte laksen uten frakt og besørget transporten selv.

Bjørn Olvik/Nova Sea - Klikk for stort bildeSå for en stor andel av frakten hadde ikke Nova Sea de nødvendige virkemidlene for å bidra til sikker transport. Men viljen var der. De kontaktet Fiske- og havbruksnæringens landsforening og Statens vegvesen for å finne en løsning på problemet. På bakgrunn av dette initiativet ble det etablert et samarbeid som gikk ut på at ansatte i deres medlemsorganisasjoner skulle få opplæring i å gjennomføre enkle kontroller av kjøretøyene som kom for å hente fisk. Sjåførene fikk også utdelt informasjon om hvilke krav som gjaldt for utrustning av kjøretøy på vinterstid. Trailere som ankom bedriftene uten nødvendig utrustning, kunne bli nektet last. Kampanjen «Trygg trailer» var etablert. Vogntogene som tar laks med sørover, tar også med andre varer nordover, så kontrollene berører allerede nå, indirekte, også annen varetransport.

Kampanjen har fått mye oppmerksomhet og antall deltakerbedrifter har økt gjennom hele kampanjeperioden.

I 2014 ble Trygg trailer etablert som et nasjonalt Vegvesen-prosjekt og prosjektet ble tatt over av trafikant- og kjøretøyavdelingen hos Vegdirektoratet.

Kampanjen hadde varighet fra 2014 til og med 2017. Antallet deltakere nådde 140 større og mindre bedrifter. Lokalt er Nova Sea og Celsa Nordic blant deltakerne. Medlemslista består også av større nasjonale selskaper som Coop og Marine Harvest. 46 % av deltakerbedriftene har avdekket mangler med dekk eller kjetting. Slike avvik meldes fra til transportselskapene med påfølgende krav om utbedring. Ved senere besøk, melder bedriftene om at mangler på materiell fra leverandører, som har mottatt sanksjoner, er utbedret. Totalt ble ca. 40 000(!) biler sjekket igjennom vintersesongen siste år av kampanjen.

Samtidig viser tall fra SSB de senere år en kraftig nedgang i antall trafikale ulykker med vogntog involvert. Mens det i snitt var 226 årlige ulykker med vogntog, fra 2008 til 2013, sank tallet til et gjennomsnitt på 132 slike ulykker årlig, i kampanjeperioden fra 2014 til og med 2017. 

Hva disse bedringene i ulykkestallene skyldes, forteller ikke statistikken, men det er fristene å spekulere i om initiativet fra Nova Sea, som resulterte i en omfattende Trygg-Trailer-kampanje, har vært en medvirkende årsak.

 Hans Petter Hoset hos vegdirektoratet, forteller at selve kampanjen nå er avsluttet, men at oppgavene og fokuset fra kampanjen er tatt inn som varig og ordinær arbeidsoppgave i vegvesenet.

Bjørn Olvik hos Nova Sea, er glad for at initiativet de gikk i gang med i 2010, nå har fått så stort omfang. Han mener det er svært viktig at leverandørene som er i direkte kontakt med både trailer og speditør, tar en betydelig del av ansvaret. Mens de til å begynne med var alene, ser de nå et stort kollektivt engasjement for å bruke leverandørmakta til positiv utvikling. Han forteller videre at de har sett en betydelig forbedring på transportørsiden de senere år. Men han presiserer også at det er mange som må ta ansvar for sikkerheten langs veiene.

Historien om trygg trailer viser at det nytter å engasjere seg! At et sterkt lokalt initiativ kan føre til varig, positiv endring i nasjonal målestokk!