Folkehelseprofil i Lurøy kommune

Norsk folkehelseinstitutt har laget folkehelseprofiler som skal være et verktøy i kommunenes arbeid med å holde oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne.

Lurøy kommune har også utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som forteller mer inngående om folkehelsesituasjonen i Lurøy. Og hvilke faktorer som påvirker folkehelsa. Grunnlaget oppdateres jevnlig.

Folkehelseprofil 2021 (PDF, 2 MB)

Folkehelseprofil 2020

Folkehelseprofil 2019 (PDF, 1010 kB)

Folkehelseprofil 2018 (PDF, 2 MB)

Folkehelseprofil 2017

Folkehelseprofil 2016

Folkehelseprofil 2015

Folkehelseprofil 2014

 

Ungdata

Vi vet at barn og unges levevaner har stor betydning for deres helse senere i livsløpet. Selv om konsekvensen av usunne levevaner ofte ikke ses for senere, oppstår vanene og påvirkningsfaktorene oftest på et langt tidligere tidspunkt. Vi vet også at barnehager og skoler er de beste arenaene vi har for å påvirke innbyggere, uavhengig av sosial bakgrunn.

Ungdataundersøkelsen ble gjennomført i 2013 og i 2017. Dette er en spørreundersøkelse som besvares av 8. - 10. klassetrinn. Denne gir oss kunnskap om ungdommenes selvopplevde helsesituasjon, på mange aspekter av folkehelsebegrepet. Det er hensiktsmessig å gjennomføre denne undersøkelsen jevnlig for på denne måten å kunne overvåke positive og negative  utviklingstrekk og lete etter forklaringer og mulige tiltak.

Undersøkelsen gir oss også, i likhet med folkehelseprofilen, anledning til å sammenholde situasjonen i Lurøy med nasjonale tall. Dette kan gi oss indikasjoner på hvilke utviklingstrekk som er av generell art og hvilke som er spesielle for vår kommune. Dette har betydning for hvordan vi møter utfordringene vi står overfor.

Tilbakemelding