Polarsirkelen friluftsråd utlyser midler til friluftslivstiltak i kommunene

 I 2021 settes det av 120.000, - i oppstartsmidler til fondet. Kr. 20.000, - pr kommune. Fondet styrkes med midler hvert år fremover i tråd med grunntilskuddet fra kommunene.

Lag og foreninger, skoler og barnehager inviteres herved til å søke på disse midlene til friluftslivsretta prosjekter for allmennheten.

 

Prosjektene skal godkjennes av administrasjonen i Pf og kommunens faglige kontaktperson i fellesskap. Prosjektene skal være i tråd med formål og satsninger for friluftsrådet, og realiseres i det aktuelle driftsåret. Vedtaket skal tre i kraft fra og med 2021.

Regnskapsmessig gjøres det internoverføring fra adm. budsjett til eget prosjektnummer ved inngangen til nytt regnskapsår. Midlene betales ut etterskuddsvis og etter tilsendt dokumentasjon og faktura for utført arbeid.

Utlysning av søkbare midler feb/mars hvert år på kommunens egne hjemmesider, i nyhetsbrev fra Pf og på Pfs egne sider (web og SOME)

Kriterier:

 • Søker må ha eget org.nr og være en ideell organisasjon, medlemsforening eller skole/barnehage. Privatpersoner kan ikke søke.
 • Tiltaket må være tilgjengelig for allmenheten
 • Tiltaket krever egeninnsats i form av delfinansiering og/eller dugnad tilsvarende tilskuddets størrelse.
 • Eksempel på tiltak:
  • Turkart
  • Klopping og skilting av turløyper. Infrastruktur tilknyttet turløyper.
  • Gapahuk, bålplass
  • Naturleikeplass
  • Utstyrsbase
  • Mm.

Søknad kan sendes til: pal.vinje@friluftsradet.no eller polarsirkelen@friluftsrådet.no 

Pål Vinje, daglig leder