Kulturmidler

Lurøy kommune har en søkbar tilskuddsordning til kulturlivet i kommunen. Lokalutvalgene administrerer og tildeler kulturmidler til lokale lag og foreninger innenfor den enkelte lokalutvalgskrets - og til kulturprosjekter med rekkevidde utover egen krets.

Mål

Kommunen skal ved at det gis tilskudd, oppmuntre til større og bredere aktivitet og tilby organisasjonene nye oppgaver.

Lokalutvalgenes kulturmidler

Hvem kan søke?

Frivillige lag og foreninger, med unntak av politiske parti, fagforeninger og helseorganisasjoner.

Følgende vektlegges ved tildeling:

  • Omfanget av aktivitet/medlemstall
  • Driftsutgifter/arrangementsutgifter/mulighet til selvfinansiering 
  • Tilbud til spesielle, prioriterte grupper jfr. kommunale satsningsområder
Kunngjøring av tilskuddsordning og frister

Ordningen vil kunngjøres av de enkelte lokalutvalgene, i god tid før søknadsfrist, ved oppslag i kretsene, på kommunens hjemmeside og på kommunens facebookside. 

Normal søknadsfrist er 1. mai og 15. september, årlig. Det kan forekomme lokale variasjoner som innebærer senere frist, men dette vil gå klart frem av kunngjøring.

Hvor mye kan man søke om?

Det er ikke satt noen øvre eller nedre beløpsgrense for  enkeltsøknader. 

Det totale beløpet som tildeles søknadsbaserte tilskudd til kultur er kr. 230 000. Midlene fordeles mellom lokalutvalgene med en todelt fordelingsnøkkel:

  • Fast grunntilskudd, uavhengig av kretsens størrelse
  • Tilskudd basert på kretsens innbyggertall

 

Hvordan søker man?

Søknad fremmes på

Lag og foreninger som tidligere har mottatt støtte må, som en del av søknaden, fremvise regnskap for tidligere tildelt prosjekt.

UFULLSTENDIGE SØKNADER VIL IKKE BLI BEHANDLET.

Komplett søknad sendes til det lokalutvalget du mener den hører hjemme:

Sørnesøy lokalutvalg: sornesoy.lokalutvalg@luroy.kommune.no

Hestmona lokalutvalg: hestmona.lokalutvalg@luroy.kommune.no

Kvarøy lokalutvalg: kvaroy.lokalutvalg@luroy.kommune.no

Lurøy innland lokalutvalg: luroyinnlandlokalutvalg@luroy.kommune.no 

Onøy/Lurøy lokalutvalg: on-lur.lokalutvalg@luroy.kommune.no 

Sleneset Lokalutvalg: Sleneset.lokalutvalg@luroy.kommune.no

Lovund lokalutvalg: lovund.lokalutvalg@luroy.kommune.no

 

Saksbehandling

Innkomne søknader behandles og vedtas av de respektive lokalutvalgene.

Tilbakemelding

De som mottar kulturmidler plikter å gi tilbakemelding om bruk av disse. Dette skal gjøres innen neste års søknad om kulturmidler.

Artikkelliste

Kart

Tilbakemelding