Generelt

Oppveksten i Lurøy skal gi sterke, selvstendige og engasjerte mennesker med hjerte for hjemstedet.  For å sikre dette  er god faglig kompetanse hos ansatte som jobber med barn og unge viktig. Læringsmiljøet  har betydning for barnets læring, helse og trygghet – og målet er å være en lærende organisasjon som fremmer god helse og et godt arbeids, og læringsmiljø. 

Lurøyskolen prioriterer kompetanse for framtiden, begynneropplæring, lesing og klasseledelse. Målet er å godkjennes som helsefremmende innen 2018.

Beskrivelse av tjenestetilbud

Lurøy kommune har et desentralisert tjenestetilbud i 6 kretser. I kretsene  Lovund, Sleneset, Onøy/Lurøy og Konsvik er det barnehage og skole. I kretsen Aldersund og Kvarøy er det oppvekstsenter.  Skolefritidstilbudet er organisert i barnehage eller skole.

PPT – Ytre Helgeland yter tjenester for Lurøy kommune.

Hvem kan benytte tjenesten

Alle bosatt i Lurøy kommune kan bruke barnehage, grunnskole og musikkskoletilbudet. Det finnes en egen samarbeidsavtale for barnehage og skoletilbud for bosatte i Rødøy kommune. Ta kontakt med oppvekst@luroy.kommune.no for mer informasjon.