Arbeidsmiljøutvalg

Arbeidsmiljøutvalget i Lurøy består av følgende representanter:

AMU-arbeidsgiversiden
Arbeidsgiversiden - medlem Varamedlem
Rådmann HMS-koordinator
Helse- og sosialsjef
Teknisk sjef
Oppvekstsjef

 

AMU-arbeidstakersiden
Arbeidstakersiden - medlem Personlig vara
Utdanningsforbundet: Kjell Gunnar Mortensen Julie Anne Olvik
Fagforbundet: Dagrun Johansen Irene Selsøyvoll
Sammenslutning av fagforeninger: Øyvind Sørensen Geir Vatne
Hovedverneombud Veronica Iversen Benedicte Moe

Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter for to år av gangen. Leder for perioden 01.01.18 - 31.12.19 er rådmannen.
Bedriftshelsetjenesten (NIKS as) og verneombudene kalles også inn til møtene.

Arbeidsmiljøutvalget er et utvalg i forhold til personalforvaltning og kommunens HMS arbeid (helse- miljø- og sikkerhetsarbeid), og har følgende pålagte oppgaver:

  • Behandle spørsmål som angår bedriftshelsetjenesten og vernetjeneste.

  • Behandle spørsmål om opplæring og instruksjon på områder som kan ha betydning for arbeidsmiljøet.

  • Behandle planer om nye lokaler, prosesser eller ombygginger som krever samtykke fra Arbeidstilsynet.

  • Behandle andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, som nye maskiner, rasjonaliseringstiltak, endringer i arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak.

  • Delta aktivt i virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Delta i kartlegginger, utarbeidelser av handlingsplaner og gi råd i forhold til prioriteringer og tiltak.

  • Vurdere helse- og velferdsaspekter ved arbeidstidsordninger.

  • Gjennomgå alle rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som kan skyldes arbeidsmiljøet. Ha fokus på årsaken til hendelsen og se til at arbeidsgiveren gjør det som er nødvendig for å hindre at det skjer igjen.

  • Gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater.

  • Behandle spørsmål om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert funksjonsevne.

  • Utarbeide en årsrapport om arbeidet.

Tilbakemelding