Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid for barn på 1.-4.trinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7.trinn. Tilbudet skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO skal gi barna forsvarlig tilsyn med gode rutiner, omsorg og trygghet for den enkelte (Opplæringsloven § 13-7).

Informasjon

Søknadsfristen for hovedopptak ved SFO er 1. mai hvert år. 

Plassen sies opp automatisk etter endt skoleår. Ønskes videre plass må man søke på nytt. Ev oppsigelse eller endring i opphold må skje via Visma Flyt Skole foresattportal minimum to uker før opphør/endring. Opphør/endring effektueres den 1. måneden etter. 

 

Ta kontakt med leder på din nærmeste skole for mer informasjon.

Hvordan søker vi plass på SFO?

Du søker plass ved skolefritidsordningen i Lurøy kommune via Visma Flyt Skole foresattportal her.

Dersom du har problemer med innlogging eller søknad kan du kontakte leder ved din nærmeste skole/oppvekstsenter.

Søknad om redusert foreldrebetaling

Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalingen for SFO på 1.-4. trinn slik at den per elev utgjør maks 6% av inntektene til husholdningen jf. forskrift til opplæringsloven § 1B-1.-3.

Barn og foresatte må ha samme adresse for å kunne søke om redusert betaling. Redusert betaling beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Søknadsfrist innen den 10. hver måned - eventuelle endringer trer i kraft måneden etter. Søknaden gjelder for ett skoleår av gangen. Skjer det endringer i husholdningen, plikter betaler å sende skriftlig melding til kommunen. 

Du søker om redusert foreldrebetaling på skjema her. (PDF, 120 kB)

Søknadsskjema sendes til Lurøy kommune, Onøyveien 14, 8766 Lurøy. 

Søknadsskjema om plass ved SFO

Søknadsskjema om plass ved SFO benyttes i de tilfeller der foresatte ikke kan søke om opptak via Visma Flyt Skole foresattportal. 

Søknadsskjema om plass ved SFO finner du her. (PDF, 118 kB) 

Vedtekter

Vedtekter for SFO i Lurøy kommune finner du her. 

 

Tilbakemelding