Overordnet ansvar

Ordfører er det høyeste tillitsvervet i en kommune, og er også kommunens rettslige representant. 

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom politikerne og administrasjonen.

Ordføreren velges av kommunestyret for fire år. 
Ordførerens viktigste oppgave er å lede møtene i kommunestyret og formannskapet, der de folkevalgte tar beslutninger i fellesskap. Ordføreren har ikke myndighet til å ta beslutninger på kommunens vegne på egen hånd.  Unntaket kan være mindre saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis kommunestyret har gitt ordføreren myndighet til det.

Ordføreren har møte- og talerett i alle folkevalgte organer, men ikke stemmerett hvis han ikke er valgt medlem. 

I det daglige har ordføreren, på vegne av de folkevalgte, tett kontakt med kommunedirektøren, som er kommunens administrative leder. Ordføreren representerer også kommunen ved offisielle besøk, har kontakt med innbyggere, foreninger og næringsliv og er ofte kommunens ansikt utad.

Kommunedirektøren er ansvarlig for utredninger og saker som legges frem for de folkevalgte, og skal påse at vedtak blir iverksatt.

Kommunedirektørens ledergruppe består av helse-, sosial- og omsorgssjef, teknisk sjef og oppvekstsjef.

Kommuneloven gir kommunedirektøren ansvaret for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser. 

Tilbakemelding