Grønt reiseliv og kulturlandskap

Lurøy har vakker og variert natur, flott kulturlandskap og trivelige folk! Nettopp det at folk bor spredt og forvalter tusenårige tradisjoner gir oss mange livskraftige samfunn. Å utvikle grønt reiseliv er et verdifullt bidrag for å kunne bo i bygdene, og utvikle steder som er attraktive for de tilreisende å besøke.

Kystlandskapet er preget av menneskers og husdyras påvirkning gjennom mange århundrer. Enkelte steder er det et landskap av store teiger med intensiv drift, mens det i andre områder er mer preget av teigblanding og mer ekstensiv drift. Kommunen har mange områder som er klassifisert som lokal, regional eller nasjonalt viktig kulturlandskap. På de mange øyer og holmer er det  store arealer med den viktige naturtypen "kystlynghei" som kultiveres av gammelnorsk sau.

Kulturlandskapsprisen for Nordland har 2 ganger tilfalt brukere i Lurøy:

Et grønt reiseliv betyr økt verdiskaping og økt sysselsetting, og det er en mulighet som norske reiselivsbedrifter for lengst har tatt innover seg. Bransjen er en foregangsnæring når det gjelder bærekraft ved å sette miljøstandarder både for de ansatte og for gjestene som benytter seg av tjenestene. Flere av de store motorene i norsk reiseliv har som mål at veksten innen reiseliv skal være en del av løsningen mot et grønnere samfunn.

Ren og stille natur er et av de fremste kjennetegnene ved Norge som besøkende fra hele verden kommer til oss for å oppleve. Naturen er et viktig konkurransefortrinn som vi må ta vare på og bruke aktivt i markedsføringen av kommunen.

Kulturlandskapet skal forvaltes og brukes slik at det gir god trivsel i kommunen. Jordbruksavtalen gir brukere anledning til å søke om tilskudd til flere typer tiltak i kulturlandskapet.

Tilbakemelding