Landbrukseiendommer og boplikt

Eiendommene er grunnlaget for verdiskapingen i landbruket. Den som kjøper eller arver en ubebygd landbrukseiendom eller en bebygd eiendom med mer enn 100 dekar totalt, eller mer enn 25 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrket jord, må søke om konsesjon.

Slått av gress til rundballer - Foto Geir Vatne

Boplikt

Det er et politisk mål å ha bosetting i hele landet, noe som blant annet sikres gjennom boplikten. Boplikten følger direkte av loven når den som har odel eller nær slekt, blir eier av en begygd eiendom med mer enn 25 dekar dyrket mark eller 500 dekar skog. Boplikt kan også settes som vilkår i en konsesjonssak.

Jordloven

Den som eier dyrket mark har ansvar for at jorda blir drevet. Jordloven har regler om driveplikt, omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, og om deling av landbrukseiendom. Kommunen behandler og avgjør saker etter jordloven og konsesjonsloven.

Konsesjonsloven

I utgangspunktet gjelder konsesjon ved erverv av all fast eiendom. Unntakene er likevel mange, slik at det i praksis kun omfatter noen få bestemte tilfeller.Det mest vanlige tilfellet der en må søke konsesjon, er ved erverv av bebygd eiendom som har et totalareal større enn 100 dekar, eller har mer enn 25 dekar fulldyrket jord (1 dekar = 1 "mål" = 1.000 m2).  Dersom ny eier og tidligere eier er i nær slekt, er det normalt ikke nødvendig å søke konsesjon.Dersom ervervet ikke er konsesjonspliktig, skal egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut og sendes kommunen.

Nyttige lenker:

Gårdskart

Konsesjonsloven

Søknad om konsesjon og egenerklæring om konsesjonsfrihet

 

Odelsloven

Jordloven

 

Rundskriv - M-3/2011 Driveplikten etter jordloven

Rundskriv- M-1/2013 omdisponering og deling

Artikkelliste

Tilbakemelding