Fra Miljøplan til Miljøkrav

Forskrift om miljøplan er avviklet fra 2015. Formålet med miljøplanen er videreført gjennom Kvalitetssystemet i landbruket (KSL), forskrift om gjødslingsplanlegging og forskrift om plantevernmidler.Les mer på landbruksdirektorates hjemmeside.

Husdyrgjødsel

Bestemmelser om lagring og bruk av husdyrgjødsel finnes i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.
 

Krav til lagring

Det er ulike krav til lager avhengig av tørrstoffinnhold i husdyrgjødsla. Desto mer tyntflytende gjødsla er, desto strengere er kravene for å hindre forurensing. Detaljene finnes i §§ 18-20 i ovenfor nevnte forskrift.


Krav til spredning

Bruk av husdyrgjødsel på landbruksarealer skal inngå i gjødslingsplanen for den aktuelle eiendommen. Spredning kan skje i perioden 15. februar til 1. september på eng. Det er ikke tillatt å spre husdyrgjødsel på snødekket eller fossen mark. Husdyrgjødsel spredt på åpen åker skal moldes ned straks og seinest 18 timer etter spredning.

Det gis ekstra miljøtilskudd dersom husdyrgjødsla spres før 15. august.Hva gjør kommunen?

  • Kommunen fører tilsyn med at kravene til lagring og bruk etterleves.
  • Kommunen kan etter søknad godkjenne annet spredeareal enn det som automatisk følger av forskriften.
  • Kommunen kan tillate seinere frist for spredning uten nedmolding enn 1. september.
  • Kommunen godkjenner plan for nybygg, utvidelse og utbedring av lager for husdyrgjødsel og kontrollerer og godkjenner lageret før det tas i bruk

 

Plantevernmidler

Mattilsynet har ansvar for godkjenning av plantevernmidler i Norge. Det settes strenge krav til midler som skal godkjennes, spesielt med tanke på uheldige effekter i forhold til helse og miljø

Autorisasjon kan bare gis til personer over 18 år og som har gjennomgått obligatorisk autorisasjonskurs og bestått eksamen, samt dokumentert yrkesmessig behov for adgang til kjøp og bruk av plantevernmidler. Hobbydyrkere kan ikke få autorisasjon.
 


Nyttige lenker:

Forskrift om gjødslingsplanlegging

Forskrift om plantevernmidler

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veileder til forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Artikkelliste

Tilbakemelding