Dreneringstilskudd

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass enn vannmettet jord.

Formålet med dreneringstilskudd er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av dårlig drenert jord med potensial for økt matproduksjon, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag. Det er kommunen som behandler søknader om drenering.

Vilkår

Tilskudd kan gis til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal. Planerte arealer er unntatt fra vilkåret om at arealet tidligere skal være grøftet.

Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredete kulturminner. Tilskudd kan heller ikke gis der tiltaket er påbegynt før tilskudd er innvilget.

Tilskuddssatser

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 2 500 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 38 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 2 500 kroner per dekar.

Hvem kan søke:

Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd til drenering. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

Digitalt søknadssystem for søkere av dreneringstilskudd
Søknader om drenering skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.

I systemet er det mulig å hente opp veiledning og forklaringer, dersom det trengs. Etter at kommunen har behandlet søknaden vil svaret og vedtaket sendes til foretakets innboks i Altinn – eller til Sikker Digital Post (evt. brev i posten hvis søker ikke har digital postkasse) hvis du søker om tilskudd til drenering som privatperson.

Slik gjør du:

  • Gå til siden landbruksdirektoratet 
  • Velg "skjema", deretter elektronisk
  • Velg "Start tjeneste" 
  • Nå kommer du til Altinn, følg instruksjoner 
  • Velg landbruksforetaket ditt som Aktør, eventuelt deg selv som privatperson dersom du søker om tilskudd til drenering som privatperson
  • Legg inn informasjon om tiltaket og last opp nødvendige vedlegg (kart er eksempelvis obligatorisk).  
  • Søknaden sendes automatisk til kommunen som landbrukseiendommen for tiltaket ligger i.

Har du spørsmål?
Spørsmål om tilskudd til drenering av jordbruksjord skal rettes til kommunen. Mer informasjon om ordningene, bestemmelser om hvem som kan få tilskudd og hvilke tiltak som er berettiget tilskudd, samt om hvilke vilkår som må være oppfylt finner du på Landbruksdirektoratet.  I behandling av søknaden vil tiltaksstrategiene (PDF, 3 MB) for Lurøy og Træna bli vektlagt. 

Her finner du også nyttige tips til utfylling av søknadskjema, om hvilke opplysninger og dokumenter det er bra og ha tilgjengelig før du starter å fylle ut søknadskjemaet.

Veiledningsvideo for søkere ligger på fagsidene hos Landbruksdirektoratet under panelet Hvordan søke?

Kontakt

Geir Vatne

Adresse

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no

 

 

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00

Tilbakemelding