Regionale miljøtilskudd i landbruket i Lurøy

Hensikten med miljøtilskudd er å redusere uheldige miljøpåvirkninger og ta vare på biologisk mangfold, genressurser og verdifulle landskapskvaliteter. Samtidig stimulere til å sikre jordbrukets kulturlandskap som ressurs for økt matproduksjon, ny næringsutvikling, opplevelser og helsebringende aktiviteter.

 

Kulturlandskap med hesjer                         Kulturlandskap på Sjonøy

Hva er tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Lurøy?

 

Miljøtilskudd til slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap - § 5 i forskriften

A. Miljøtilskudd til slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap (valgt ut av kommunen)

B. Miljøtilskudd til slått av veikanter i jordbrukslandskapet

Miljøtilskudd til beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap (valgt ut av kommunen) - § 6

Miljøtilskudd til skjøtsel (slått) av slåttemark - § 8 i forskriften

Miljøtilskudd til beite av kystlynghei - § 9 i forskriften

Miljøtilskudd til (maskinell) slått av biologisk verdifulle arealer - § 10 i forskriften

Miljøtilskudd til beite av biologisk verdifulle arealer - § 11 i forskriften

Miljøtilskudd til friarealer for gås - § 12 i forskriften

Miljøtilskudd til hesjing - § 14 i forskriften

Miljøtilskudd til skjøtsel av gravminne - § 15 i forskriften

Miljøtilskudd til skjøtsel av gravfelt - § 16 i forskriften

Miljøtilskudd til skjøtsel av andre automatisk freda kulturminner - § 17 i forskriften

Miljøtilskudd til skjøtsel av steingjerder - § 18 i forskriften

Miljøtilskudd til vedlikehold av fangdammer - § 22 i forskriften

Miljøtilskudd til spredning (av husdyrgjødsel) i vår/vekstsesongen - § 23 i forskriften

Miljøtilskudd til bruk av tilførselsslanger (ved spredning av husdyrgjødsel) - § 24 i forskriften

 

Hvem kan få tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Lurøy?

Tilskudd kan gis til foretak som er berettiget produksjonstilskudd i jordbruket eller til beitelag godkjent av Fylkesmannen.
 

Hvordan søker du?

Landbruksdirektoratet har innført et fagsystemet eStil. Her legges det opp til at bonden skal søke elektronisk via Altinn. Dessuten skal mange av tiltakene digitaliseres på kart.

Søknaden behandles og avgjøres av kommunen.
Fylkesmannen er klageinstans.


Søknadsfrist

20. oktober.


Utbetaling av tilskudd

Utbetaling skjer normalt i mars.


Nyttige lenker:

Forskrift om miljøtilskudd til Jordbruket i Nordland

Regionalt miljøprogram for Nordland gjeldene 2013-2018

Elektronisk søknad i Altinn

Landbruksdirektoratet - RMP

Artikkelliste

Tilbakemelding