NMSK - nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Formålet med tilskudd til næring- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra regionale og lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

 

NMSK-midlene omfatter følgende tiltak:

  • Tilskudd til planting, markberedning, ungskogspleie, tynning med mer
  • Tilskudd til skjøtsel av skog i kantsoner og i sammenheng med kulturminner
  • Tilskudd til miljøtiltak i skog
  • Tilskudd til andre tiltak og prosjekter som bidrar til å utvikle skogbruket i en kommune eller region, når tiltaket ikke dekkes av andre etablerte tilskuddsordninger i landbruket. Aktuelle tiltak er prosjekter for økt aktivitet og ressursutnyttelse i og fra skogen

Fylkesmannen har revidert Regionalt skog- og klimaprogram for Nordland, og det er gjort noen endringer i reglene for tilskudd til skogsdrift i vanskelig terreng og skogsveier. De viktigste endringene er:

  • Tilskudd til skogsbilveier er økt til 65 %
  • Det kan gis tilskudd til velteplasser/snuplasser som har kostnader under kr 50 000,-
  • Tilskudd for vekslende driftssystem er økt til 35 kr pr m³.
  • Tilskudd for lang terrengtransport gis fra 1,5 km.
  • Det kan gis tilskudd til «Alternative transportløsninger», f.eks. ved sjøtransport (krever forhåndssøknad.
  • Det generelle kravet til forhåndssøknad er fjernet. Det kan likevel være gunstig å søke på forhånd hvis man er i tvil om drifta er tilskuddsberettiget.

Les mer om ordningen i Forskriften om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Søknadsskjema NMSK

Kontakt

Geir Vatne

Adresse

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no

 

 

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00

Tilbakemelding