Dispensasjon

Dispensasjon er søknad om unntak fra regelverket (f. eks. gjeldende arealplan) eller en bestemmelse. Dispensasjon kan være knyttet til mange ulike tema og forhold i en plan, f.eks. fradeling av boligtomt i landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder), byggehøydebestemmelser i reguleringsplaner og tilbygg på fritidsboliger.

Det kan søkes om dispensasjon fra alle bestemmelser, men ikke fra saksbehandlingsregler. Det finnes ikke standard skjema for dispensasjonssøknad. En dispensasjonssøknad er et eget brev (vedlegg) i saken hvor det fremgår hva det bes om unntak fra og hvorfor.

  • For dispensasjoner, se plan- og bygningsloven kapittel 19.
  • For unntak fra nye tekniske krav ved arbeider i eksisterende byggverk, se plan- og bygningsloven § 31-2.

Huskeliste ved søknad om dispensasjon:

  1. Dispensasjon skal være begrunnet, i forhold til det bestemmelsene skal ivareta.
  2. Dispensasjon skal nabovarsles.
  3. Søknaden om dispensasjon må avklare tidsrammen for dispensasjonen (pbl § 19-3). Vi må vite om dette skal være midlertidig eller permanent.

Artikkelliste

Tilbakemelding