Slik foregår budsjettprosessen

For å kunne fremlegge en gjennomarbeidet økonomiplan og budsjett, følger Lurøy kommune nedenforstående plan.
Datoene er for budsjettprosessen 2020.

 • Mai 19 - Skriv fra ordfører/rådmann til politiske partier, lokalutvalg og kirkeverge om innspill/administrative analyser til budsjettarbeidet. Høringsparter: Politiske parti og lokalutvalg.
 • 17. juni 19 - Frist innspill/administrative analyser.
 • 26. juni 19 - Kommunestyret velger ut administrative analyser for bestilling fra administrasjonen.
 • Medio juli 19 - Rådmannens foreløpige budsjettrundskriv sendes ut. Høringsparter: Politiske parti, lokalutvalg og fagforeninger.
 • 6. september 19 - Frist for eventuelle innspill til budsjettrundskrivet før politisk behandling. 
 • 25. september 19 - Fellesmøte formannskap og ledergruppe med fordeling av budsjettrammer for driften 2020. Vurdering av eventuelle nye innspill til budsjettbehandlingen.
 • 31. oktober og 1. november 19 - Arbeidsdugnad mellom politikere og administrasjon vedrørende årsbudsjett og økonomiplan.
 • 27. november 19 - Rådmannens presentasjon (streames) av økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020.
 • 3. desember 19 - Formannskapet behandler forslag til budsjett og økonomiplan.
 • 4. desember 19 - Eldreråd og ungdomsråd behandler budsjettforslaget.
 • 6. desember 19 - Arbeidsmiljøutvalget behandler budsjettforslaget.
 • 17. desember 19 - Kommunestyret vedtar budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023.