Høring av planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel

Vi takker alle som kom med innspill til planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel. Planprogrammet vil bli behandlet i formannskapsmøte den 13. mars, 2024. Følg med! 

Lurøy Formannskap vedtok i møte den 06.12.2023, i sak 113/23 å legge ut forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og planstrategi 2024-2028 til offentlig ettersyn. Innspill/merknader sendes til postmottak@luroy.kommune.no, innen 04.02.2024.

Lurøy – Sammen skaper vi morgendagen!

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og planstrategi 2024-2028 for Lurøy kommune (PDF, 945 kB)

Lurøy kommune skal starte opp et viktig planarbeid. For at lokalpolitikerne skal gjøre gode valg og prioriteringer trenger vi innspill fra DERE!

Høring av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og planstrategi 2024-2028

Planprogrammet for en ny kommuneplan samfunnsdel ble først vedtatt av formannskapet i slutten av april 2020. Samfunnsplanen ble av flere årsaker ikke mulig å gjennomføre. I lys av de nye kravene som kom både på regionalt og nasjonalt nivå, bestemte Lurøy kommune om å utarbeide nytt planprogram for kommuneplan samfunnsdel.

For å forenkle prosessen med planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, ble disse to slått sammen til ett dokument. Et planprogram skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, og behovet for utredninger.  

Planprogrammet gir retningslinjer for arbeidet med kommuneplanen, hvor vi belyser utfordringene som Lurøy kommune står overfor og samtidig legger rammene for den videre planprosessen.

Det er viktig å få innspill fra alle berørte parter.  Alle innspill vi mottar, vil bli grundig vurdert før programmet fastsettes. Vi oppfordrer derfor alle til å delta aktivt i utviklingen av Lurøy!

Noen tanker å reflektere over:

  • Hva mener du er de viktigste satsingsområdene?
  • Hvordan ønsker du å delta i planprosessen? Vi vurderer blant annet folkemøter og spørreundersøkelser. Har du andre forslag?
  • Hva ser du for deg som Lurøy sin visjon og overordnede mål?

 

Nyttige begrep:

Planstrategi: I henhold til Plan- og bygningsloven §10-1, skal kommunene hver valgperiode (og innen ett år etter at nytt kommunestyret er konstituert) utarbeide og vedta en planstrategi. En planstrategi er en strategi for planleggingen i kommunen, og skal avklare hvilke planoppgaver skal kommunen prioritere i påfølgende fireårsperioden. Her skal det tas stilling til om kommuneplanen skal revideres.  Her skal det også vurderes andre sentrale planer; Hvilke planer skal rulleres, opprettholdes og/eller avvikles? 

Kommuneplan: Kommunen skal etter PBL §11-1 ha en samlet kommuneplan som omfatter en samfunnsdel med en handlingsdel og en arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel: Dette er et verktøy for kommunens helhetlige planlegging. Den skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Samfunnsdel skal omhandle langsiktige utfordringer når det gjelder mål og strategier for Lurøy kommunesamfunnet, og kommunen som organisasjon. Den skal gjenspeile det kommunen jobber med, og skal være grunnlaget for sektorens planer og virksomhet i kommunen. Samfunnsdel skal også gi føringer for kommuneplanens arealdel.

  • Arealdel: Arealdelen skal være et kartmessig bilde av prioriteringer og satsinger i samfunnsdelen, samtidig som kommunens arealressurser og infrastruktur påvirker utviklingsmulighetene.

 

 

 

Send oss dine innspill innen 04.02.2024

Vi setter stor pris på det engasjementet og den interessen dere viser for utviklingen av vår kommune!

Tilbakemelding