Næringslivet og Lurøy kommune jobber aktivt videre med å få denne viktige flyplassen realisert. Dette gjør vi sammen med de omliggende kommunene som støtter denne saken. 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Ronny Hopaneng og ordføreren som i første omgang skal jobbe med næringsareal i kretsene Kvina, Konsvik og Tonnes.

 

Vi har alle som er valgt til å jobbe politisk for Lurøy et ansvar for å finne de best mulige løsninger på de utfordringer vi må ta stilling til. Alle i kommunestyret må respektere flertallets beslutninger. Det forventes at vi framsnakker hverandre og kommunen i de sammenhenger vi møtes og uttaler oss.
 

Vi som var tilstede ved Statens Vegvesens presentasjon av veiprosjektet fikk presentert en vei vi alle kan se fram til. Lurøy kommune arbeider for at veien ikke skal stoppe ved Lia men at den prosjekteres og bygges ny på hele strekningen fram til Røytvika.

Etter vedvarende store nedbørsmengder i januar oppsto det skader på veien i  Kvinura.
Det oppsto sprekker i veibanen og tydelige setninger, ved en avkjørsel oppsto høydeforskjeller på 20-30 cm. Denne avkjørslen har blitt avstengt med oppsett av kjegler. Sprekkene er synlig i opptil 200 meters lengde og 5-10 cm bredde.

Fylkesrådet har fått overrakt arbeidsdokumentet for nytt samferdselskart i Nordland.
Dette er en samla oversikt over ferge og hurtigbåtruter i fylket. Det nye kartet berører flere av rutene i Lurøy kommune. 

I dag deltok jeg ved åpninga av fylkestinget og gjorde det sammen med Frida Johansen.