Etter møte med Nordland fylkeskommune torsdag 08.10. om samferdsel i Lurøy, har ordføreren oppnevnt arbeidsgruppen

Mandatet til gruppen er å se på all samferdsel i vårt område, med utgangspunkt i de høringer/innspill som er kommet, og vedtak som er gjort på dette saksområdet.

Det legges til grunn at samferdselen i området ses i sammenheng, og at det foreslås rutetabeller for de aktuelle rutene.

Basisen må være fergeruter som tilfredsstiller næringslivets transportbehov, intern pendling og øvrige reisende.

Gruppen må starte sitt arbeide raskt, og levere ett sluttprodukt senest innen utgangen av november måned.

Det rapporteres jevnlig til ordføreren, som holder styringsgruppen (formannskapet) orientert underveis.

Gruppen består av:

  • Iren Beate Teigen
  • Per Asle Pedersen
  • Asle Thomassen Lyngøy
  • Torgeir Nordås
  • Carl Einar Isachsen

Som leder oppnevnes Iren Beate Teigen.

Ordføreren ønsker arbeidsgruppen lykke til med dette viktige arbeidet.