Opplæring for folkevalgte i perioden 2019-2023

Folkevalgtopplæring 202013. og 14. oktober 2020 deltok medlemmer i kommunestyre og kontrollutvalg samt leder i næringsutvalget på folkevalgtopplæring. Også rådmannens ledergruppe deltok første dag.

Opplæringen ble avholdt på Oscarbrygga, Tonnes og skulle egentlig vært avviklet på nyåret etter at kommunestyret var valgt høsten 2019. Pga koronapandemien måtte den flyttes til oktober.

Foreleser Arne Kvensjø og rådmann Karl-Anton SwensenOpplæringen ble gitt i regi av KS (Kommunesektorens organisasjon) sitt folkevalgtprogram med foreleser/prosessveileder Arne Kvensjø.

Kvensjø har forelest ved folkevalgtopplæring i Lurøy ved flere anledninger og har erfaring som rådmann i flere kommuner.

Tema som har vært forelest om er:

 • Ny kommunelov
  • Delegasjonsreglement
  • Kommunestyrets reglement
  • Grensesnittet mellom administrasjon/politikk, herunder rolleforståelse
  • Kommunestyrets arbeidsgiverrolle
  • Kompetanse- og rekrutteringsutfordringer
 • Kommunal økonomi
 • Habilitet
 • Tillit/etikk
 • Kontrollutvalgets rolle
 • Taushetsplikt

Opplæringen har vært dynamisk med gode spørsmål og betraktninger under forelesningen. Foreleser kommenterte at det var interesserte deltakere som bidro til å gjøre samlingen nyttig og god.

Han sier at Lurøy kommune er kjent for å «ha ting på stell», spesielt for å ha god økonomisk styring. Det er viktig å ha fortsatt fokus på dette i framtiden og være forberedt på de utfordringer som kommer, bla i forhold til de økonomiske forutsetninger for kommunen.

Opplæringen ble streamet og vil bli gjort tilgjengelig via kommune-tv. Der kan politikere og andre gå inn og oppdatere seg og opplæringen tenkes også brukt i lokalutvalgsøyemed.

Tertialrapportering ble stadig nevnt som et viktig dokument. Fra 2020 er rapporteringen samlet i et eget dokument vedlagt saksframlegget. Når tertialrapporten er vedtatt, vil den i tillegg til det møtet der den ble behandlet, også ligge under styrende økonomiske dokumenter. Det behandles 1. og 2. tertialrapport for aktuelt år. 3. tertial innarbeides i årsberetning og årsregnskap.

Ordfører Håkon Lund takker foreleser, de folkevalgte og administrasjonen for matnyttige dager.