Lokalutvalgsordningen

Lurøy kommune har syv lokalutvalg: Lurøy innland, Onøy/Lurøy, Sleneset, Lovund, Kvarøy, Sørnesøy og Hestmona.
Disse skal ivareta prinsippet om kortest mulig avstand mellom befolkningen og de besluttende organer.

Kort avstand mellom befolkningen og de besluttende organer er svært viktig for folkestyret. Rasjonalisering av lokaldemokratiet, med færre politikere i de sentrale kommunale organer, møtes med større del av delegering til lokalutvalgene.

Det er utarbeidet fullmakts- og delegasjonsreglement for utvalgene. Lokalutvalgenes arbeid/vedtak kan ikke gå på tvers av vedtak i formannskapet, tilsyns- og rettighetsstyret og kommunestyret da de er underordnet disse organ i politisk hierarki.

Arbeids- og ansvarsområder som legges til lokalutvalgene:

 • Lokalt kulturstyre. Fordeling av kretsens kulturmidler. Behandle og fremme kultursaker som vedrører kretsen.
 • Avgi/velge representanter til lokalt havnestyre
 • Avgi/velge representanter til samarbeidsutvalget ved skolene/oppvekstsenterene.
 • Avgi/velge representanter til samarbeidsutvalget ved barnehagene.
 • Ansvar for etablering av lokal veglysforening.
 • Ansvar for etablering av lokal 17.mai-komitè.
 • Ansvar for kontaktformidling til lokale lag og foreninger.
 • Lokal boligkomitè - der dette er påkrevd.
 • Lokalt organ for miljøfremmende tiltak.
 • Høringsinstans i budsjettsaker, og saker som vedrører kretsen.
 • Delta i TV-aksjonsarbeid
 • Lokale kulturkontakter

Utvalgene skal være høringsinstans i budsjettsaker og andre prinsipielt viktige saker. Sekretær for lokalutvalgene er også lokal kulturkontakt.