Reglement for lokalutvalg

Fastsatt av Lurøy kommunestyre i sak 03/10 og sak 15/11

§ 1 FORMÅL

Lokalutvalgene skal ivareta nærhetsprinsippet om kortest mulig avstand mellom befolkningen og de besluttende organer ved at tiltak og vedtak ivaretas i lokalmiljøet der dette er rasjonelt og hensiktsmessig.

§ 2 ORGANISERING

I Lurøy kommune skal det være 7 lokalutvalg som dekker hele kommunen: Lovund, Sleneset,
Onøy/Lurøy, Lurøy innland, Kvarøy, Hestmona og Sørnesøy. For Lurøy innland søkes det
samarbeid med Øresvik lokalutvalg i Rødøy. Det søkes også samarbeid med Rødøy mellom
Hestmona og Storselsøy lokalutvalg, samt mellom Sørnesøy og Nordnesøy lokalutvalg.

§ 3 REPRESENTASJON

Medlemstallet i Onøy/Lurøy, Sleneset, Lovund, Kvarøy og Sørnesøy lokalutvalg skal være 5
medlemmer og 5 varamedlemmer.
Hestmona lokalutvalg skal ha 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.
Lurøy innland lokalutvalg skal ha 8 medlemmer og 8 varamedlemmer. Valget gjennomføres slik at utvalget får 4 medlemmer fra hvert av de tidligere lokalutvalgsområdene. Medlemstallet kan
endres av kommunestyret etter forslag fra lokalutvalgene.

§ 4 VALG

Lokalutvalgene velges samtidig med de ordinære kommunestyrevalg, på egne lister med
stemmeavgivelse i egne valgurner.
Funksjonsperioden er fire år og følger kommunestyreperioden.
Ved valg må det sikres representasjon fra alle kretser.

§ 5 VALGBARHET OG NOMINASJON

De ordinære regler for valgbarhet i valgloven og kommunelov følges - dog slik at bare de som er
bosatt i en krets er valgbar til denne krets.
Det holdes nominasjonsmøte i de enkelte kretser. Resultatet av disse sendes valgnemnda.
Nominasjonsmøtet setter opp lister - som kan være:
- Kun politiske lister
- Felleslister med ulike politiske partier
- Upolitiske lister
De enkelte ferdignominerte lister skal ha minst 10 navn, dog bør det ikke være mer enn 20 navn.
Valgloven anvendes så langt det passer ved nominasjonene.
I kretser som dekker flere bygder skal det ved nominasjonen påses at alle bygdene er representert på valglista.
Adgang til å avgi stemme under nominasjonen, har alle personer over 18 år som er bosatt i kretsen.
Nominasjonsmøtet kunngjøres med 14 dagers varsel og avholdes 3 måneder før kommunestyrevalget.

§ 6 KONSTITUERING

Lokalutvalgene konstituerer seg selv. Det skal velges leder og nestleder. Leder og nestleder kan velges for 2 år. Konstituering skal finne sted innen 30 dager etter kommunestyrevalget.

§ 7 MØTEINNKALLING

Leder innkaller til møter i lokalutvalgene så ofte det finnes påkrevd.
Leder plikter også å innkalle til møte etter henstilling fra 2 av lokalutvalgets medlemmer.
Møtene i lokalutvalgene er offentlige etter samme regler som kommunestyremøter.
Lokalutvalget kan bestemme at tilhørere kan få uttale seg i forbindelse med saksbehandling.
Møteinnkalling/saksliste kunngjøres ved oppslag før møtet.
Lokalutvalgene kan innby enkeltpersoner til å delta i møte med talerett enten for en bestemt sak
eller bestemte saker.
Kretsens kommunestyremedlemmer innkalles særskilt til møtene i lokalutvalget.

§ 8 BESLUTNINGSDYKTIGHET OG PROTOKOLL

Lokalutvalgene er beslutningsdyktige når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved
stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Over forhandlingene føres protokoll som undertegnes av deltakende medlemmer i møte. Utskrift
av saker til videre behandling sendes sentraladministrasjonen for videre distribusjon. Viktige vedtak i lokalutvalgene gjøres kjent for offentligheten i kretsen på den måte som det enkelte lokalutvalg finner hensiktsmessig.
Ankeinstans for enkeltvedtak fattet i lokalutvalget er formannskapet.

§ 9 MØTEGODTGJØRELSE

Lokalutvalgene fastsetter selv om evt. møtegodtgjørelse skal utbetales innenfor eget budsjett med beløpsramme pr. møte slik som fastsatt for kommunestyret.

§ 10 ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDER FOR LOKALUTVALGENE

Lokalutvalgene skal ta opp til behandling saker som vedrører kretsen, og som utvalgene finner det hensiktsmessig å behandle.
Arbeids- og ansvarsområder som legges til lokalutvalgene:
 • Lokalt kulturstyre. Fordeling av kretsens kulturmidler. Behandle og fremme kultursaker som vedrører kretsen.
 • Avgi/velge representanter til lokalt havnestyre
 • Avgi/velge representanter til samarbeidsutvalget ved skolene/oppvekstsenterene.
 • Avgi/velge representanter til samarbeidsutvalget ved barnehagene.
 • Ansvar for etablering av lokal veglysforening.
 • Ansvar for etablering av lokal 17.mai-komitè.
 • Ansvar for kontaktformidling til lokale lag og foreninger.
 • Lokal boligkomitè - der dette er påkrevd.
 • Lokalt organ for miljøfremmende tiltak.
 • Høringsinstans i budsjettsaker, og saker som vedrører kretsen.
 • Delta i TV-aksjonsarbeid
 • Lokale kulturkontakter
Dessuten har lokalutvalgene som oppgave:
 • Å uttale seg i saker som forelegges lokalutvalgene av kommunale politiske eller administrative organer.
 • Å fatte vedtak i saker som formannskap/tilsyns- og rettighetsstyret/kommunestyret eller andre kommunale organer oversender for behandling.
Sentraladministrasjonen/kulturavdelingen har det koordinerende ansvar for lokalutvalgenes
virksomhet.

§ 11 LOKALUTVALGSSEKRETÆRER

 • Det ansettes lokalutvalgssekretærer til hvert av lokalutvalgene, som skal forberede saker for lokalutvalgene, samt være bindeledd mellom befolkningen og kommuneadministrasjonen. I dette ligger å formidle informasjon om kommunen, serviceinstanser, og annen service som det måtte være behov for. Sekretæren er kretsens kulturkontakt og har ansvaret for koordinering av kulturtiltak i kretsen.
 • Sekretærene i kretsene Lovund, Sleneset og Kvarøy tillegges også funksjonen som bibliotekfilialbestyrer. De andre kretsene ivaretas av hovedbiblioteket på Onøy, samt bokbussen fra Rana.
 • Sekretærens stillingsstørrelse bestemmes av kommunestyret.

§ 12 LOKALUTVALGSSEKRETÆRENS POLITISKE- OG ADMINISTRATIVE RAPPORTERING SAMT ØKONOMIANSVAR

Lokalutvalgssekretæren rapporterer politisk til lokalutvalgets leder.
Administrativt rapporterer sekretæren til sentraladministrasjonen.
Lokalutvalgssekretæren har forvaltningsansvar for lokalutvalgets disponible økonomiske midler,
bilagskontroll og føring av enkelt regnskap etter veiledning av kommunens økonomisjef.
Sekretæren utarbeider forslag til budsjett, som legges fram for behandling i lokalutvalget.
I den kommunale budsjettprosessen skal lokalutvalgene tas med på råd før budsjettdugnaden.

§ 13 ARBEIDS- OG FUNKSJONSTID

Arbeidstiden til sekretærene følger skoleåret, det vil si stenger når skolen slutter på våren, og tar
til igjen når skolen starter på høsten. Den ukentlige arbeidstiden fastsettes i samarbeid med
lokalutvalget og biblioteket.

§ 14 INNKALLING TIL MØTEDELTAKELSE MV.

Etter innkalling skal lokalutvalgssekretæren møte i kommunestyre, formannskap og tilsyns- og
rettighetsstyre eller andre utvalg ved behov.