Arealoverføring

Arealoverføring kan brukes ved overføring av areal mellom to tilgrensende eiendommer. Ved arealoverføring blir det ikke nytt bruksnummer, og en trenger ikke skrive skjøte som ved fradeling av tomt. Ved brukstilfelle arealoverføring må heftelser og rettigheter avvike eller slettes.

Arealoverføring

Hvem kan søke?

Den eller de som er eier av eiendommen.

Slik søker du:

Søknad sendes inn på eget søknadsskjema (PDF, 105 kB), som må være signert av samtlige eiere.

Forslag til nye eiendomsgrenser må være inntegnet på vedlagt kart. Størrelsen på arealet som skal overføres må angis i kvadratmeter (m²). Ved arealoverføring  eventuelle heftelser og rettigheter slettes, eller bekrefte at de ikke overføres til ny eiendom, hvis ikke vil ikke Kartverket godta tinglysingen. Heftelser kan sjekkes ved å logge inn på grunnboken på www.seeiendom.no

Ved arealoverføring må eiendommer grense mot hverandre. Areal overføres direkte ved erklæring om arealoverføring, og en trenger dermed ikke skrive skjøte, som ved fradeling av tomt.

Naboer som har et eller flere grensepunkt felles med det arealet som ønskes justert, skal varsles før søknad sendes kommunen. Søker har ansvar for å varsle naboene gjennom et nabovarsel (skjema for nabovarsel, opplysninger i nabovarsel og kvittering for nabovarsel).  

Dersom rekvirent (søker) er andre enn eier(-ne), må eier(-ne) samtykke skriftlig til fradelingen. Samtykket vedlegges søknaden. 

I tillegg til søknaden må du legge ved:

Pris:

Pris for arealoverføring er delt i tre kategorier og har følgende kostnad;
I tillegg kommer tinglysningsgebyr og dokumentavgift.

0-250 m²                    3.450,-
251-500 m²                6.900,-
501-2000 m²             10.300,-
Fra 2001 m² pr daa   1.050,-

Behandlingstid:

En søknad om arealoverføring skal avgjøres av kommunen innen 12 uker. Jf PBL § 21-7

Når rekvisisjon for oppmålingsforretning er mottatt og det ikke er avtalt noe annet med rekvirenten, skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføringen innen 16 uker, etter matrikkelforskriftens § 18.

Saksbehandling:

Etter at kommunen har gitt tillatelse til arealoverføring, holdes oppmålingsforretning med møte i marka. Alle berørte parter får skriftlig varsel senest 14 dager før oppmålingen, med mindre annet avtales. På oppmålingsforretningen blir eksisterende grenser avklart og nye grenselinjer påvist og merket.

Dersom det er heftelser og rettigheter på arealet som skal overføres, bistår saksbehandler med å få disse slettet.

Etter oppmålsforretningen sendes saken til tinglysing. Etter tinglysing får søker tilsendt matrikkelbrev, som er en fullstendig beskrivelse av eiendommen med koordinatfestede grenser.

Kontakt

Torben Ebbesen Østrem

Adresse

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no

 

 

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00