Eiendomsoverdragelse

Ved dødsfall, arv eller kjøp og salg må eiendom overdras til ny(e) eier. Overdragelse skjer ved å skrive et skjøte eller ved en hjemmelsoverdragelse. 

Kjøp og salg av eiendom.

Ved kjøp og salg av eiendom må det foreligge konsesjonsvedtak, eller egenerklærin om konsesjonsfrihet. Som en kan se på skjemaet er det ved noen punkt der det står at tomta må bebygges innen 5 år, om ikke dette krysses av for kan ikke egenerklæring godkjennes. Alternativet da er å søke om konsesjon.

Det finnes imidlertid tilfeller der det ikke nødvendig å sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet eller konsesjonsvedtak sammen med dokumenter for tinglysing, det finnes en oversikt over slike tilfeller på kartverkets side.

Ved overtagelse av eiendom må det skrives et skjøte. Det er nåværende tinglyst eier(e) som skal skrive skjøte. Skjøte må foreligge i to eksemplarer og er en privat sak mellom kjøper og selger. Da skjøtet er en privat sak treng det ikke være innom kommunen før overskjøtelse av eiendom. Ny(e) eier må imidlertid sende egenerklæring om konsesjonsfrihet til kommunen for godkjenning, før skjøtet kan tinglyses.

Arv/skifte/uskifte

Ved dødsfall må eiendom overdras fra den avdøde til arvinger i forbindelse med arv, skifte eller uskifte. Eierskifte skjer ved å tinglyse skjemaet «Hjemmelserklæring ved arv, skifte, uskifte»  sammen med skifteattesten som blir utsendt av Tingretten.

Du kan lese mer om hjemmelsoverdragelse ved arv, skifte uskifte her. http://kartverket.no/eiendom/tinglyse-eierskifte/arv-skifte-og-uskifte/