Fradeling av eiendom i Lurøy kommune

Her vises fremgangsmåte for søknad om fradeling av ny eiendom. Ved fradeling av ny eiendom vil ny tomt få eget bruksnummer og det må skrives skjøte. Ved fradeling av ny eiendom vil pant/heftelser/rettigheter automatisk overføres til ny eiendom.  Dette er ikke tilfelle ved arealoverføring, da heftelser og skjøte avklares på forhånd. For tilleggstomt kan også arealoverføring benyttes, men da pant/heftelser/rettigheter slettes eller avklares.

Fradeling av eiendom

Hvem kan søke?

Den eller de som er eier av eiendommen. 

Slik søker du:

Du må søke på eget skjema (PDF, 105 kB)

Forslag til nye eiendomsgrenser må være inntegnet på et kart som legges ved søknaden. Kartet skal vise eksisterende grenser, ny og ønsket grense. Tegn også hvor det er planlagt  adkomst, vann- og avløp, eller lag en erklæring (se pkt nedenfor) som legges ved søknaden. Tegn gjerne hva en tenker angående plassering av bygg.

Størrelse på fradelt parsell må oppgis i kvadratmeter (m²). Det må også oppgis formål for fradeling, for eksempel bolig, hytte, industri eller tilleggstomt. I motsetning til arealoverføring vil det ved søknad om tilleggstomt opprettes nytt bruksnummer, og tomt må da skjøtes over til kjøper.

Dersom det søkes om dispensasjon fra gjeldende planer, må dette krysses av for både i søknadsskjemaet og i nabovarselet.

Nabovarsling
Naboer og gjenboere skal varsles før søknad sendes kommunen, slik at de får mulighet til å ivareta sine interesser. Søker har ansvar for å varsle naboene gjennom et nabovarsel som består av tre skjema (skjema for nabovarsel, opplysninger i nabovarsel og kvittering for nabovarsel).  Eventuell dispensasjonssøknad må angis særskilt i nabovarslet. Andre som blir direkte berørt av delingen skal varsles og gis mulighet til å uttale seg. Eventuelle merknader fra naboer sendes til kommunen sammen med søknaden. Dersom søknad sendes kommunen senere enn ett år etter at nabovarsel ble sendt ut, må det sendes nytt nabovarsel til naboer og gjenboere.

Nabovarsel skal ligge ved søknaden som sendes til kommunen.

Erklæringer/avtaler
Erklæringer eller avtaler i forbindelse med veirett, ledningsnett og nødvendig vedlikehold som går over eksterne eiendommer må avklares ved grunneier(e). Erklæringer om at gjenværende eiendom gir fradelt eiendom rett til veg, vann- og avløpsledninger og eventuelt vedlikehold må vedlegges, gjerne ved en rettighetserklæring som kan tinglyses.

Erklæring/avtaler tegnes på et kart, som legges ved søknaden. Erklæring- og avtaler må ikke sendes til tinglysning før kommunen har behandlet saken

Avkjørsel
Om fradelingen krever opparbeidelse av ny avkjørsel eller utvidet bruk av eksisterende avkjørsel til kommunal veg, må dette søkes særskilt om. Skriftlig søknad om avkjørsel sendes inn sammen med fradelingssøknaden. Skal avkjørsel være fra riks eller fylkesvei må en bruke Søknad om avkjørsel fra riks- eller fylkesvei,  som kan søkes om digitalt.

Dispensasjon
Hvis søknaden ikke oppfyller plan- og bygningslovens bestemmelser, eller er i strid med gjeldende plangrunnlag, er deletillatelse betinget av dispensasjon, se plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2. 
Du må også søke om dispensasjon dersom omsøkte delelinje(r) ikke er i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Du må begrunne dispensasjonssøknaden skriftlig og legge den ved søknaden.

Underskrifter
Dersom rekvirent (søker) er andre enn eier(-ne), må eier(-ne) samtykke skriftlig til fradelingen. Samtykket må vedlegges søknaden.

Pris:

Prisen varierer fra type tomt. Gebyret består av et saks- og oppmålingsgebyr. I tillegg kommer tinglysning- og eventuelt dispensasjonsgebyr. Se gebyrregulativ

 

Behandlingstid:

En søknad om tillatelse som ikke medfører dispensasjon, skal avgjøres av kommunen innen 12 uker. Jf PBL § 21-7

Når rekvisisjon for oppmålingsforretning er mottatt og det ikke er avtalt noe annet med rekvirenten, skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføringen innen 16 uker, etter matrikkelforskriftens § 18.

Ved dispensasjon, mindre endringer kan behandlingstiden bli lengre, med tanke på høringer og dato for politiske møter.

Saksbehandling:

Når delesøknad er mottatt og registrert, blir saken fordelt til en saksbehandler. Dersom saken har åpenbare mangler blir søker bedt om retting før saken tas opp til videre behandling.

Avhengig av mindre endringer/ dispensasjon fra plan sendes saken på høring til lokalutvalg og eventuelt fylkeskommune, fylkesmann, reindrift og blir tilslutt vedtatt i politiske organ.

Søknader der det søkes om mindre endring/ dispensasjon:

Dette kan for eksempel være deling av en tomt som er større en hva som er tillatt ihenhold til planverk, tomter som strider med plan etc. Slike saker blir sendt på høring til lokalutvalg og eventuelt fylkeskommune, fylkesmann, reindrift og blir vedtatt politisk.

Når delingstillatelse er gitt, sendes saken til kommunens oppmålingsavdeling for gjennomføring. Noen ganger er det satt betingelser/vilkår i delingstillatelsen som søkeren må oppfylle før delingen kan gjennomføres.

Oppmålingsavdelingen holder oppmålingsforretning. Eiere av eiendommen, og tilstøtende eiendommer får skriftlig varsel senest 14 dager før oppmålingen, om ikke annet avtales. Her blir eksisterende grenser avklart og nye, godkjente delelinjer påvist og merket.

Etter oppmåling og tinglysning får søker tilsendt matrikkelbrev, som er en fullstendig beskrivelse av eiendommen med koordinatfestede grenser.

Kontakt

Torben Ebbesen Østrem

Adresse

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no

 

 

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00