Grensejustering

Grensejustering brukes for mindre justering av areal mellom tilgrensende eiendommen. Det er kun mindre areal som tillates justert med grensejustering jf. matrikkelforskriften. Ved større justeringer kan en søke om tilleggstomt eller bruke arealoverføring.

Grensejustering

Hvem kan søke?

Den eller de som er eier av eiendommen.

Slik søker du:

Du må søke skriftlig. Søknad sendes inn på eget skjema for grensejustering (PDF, 105 kB).

Forslag til nye eiendomsgrenser må være inntegnet på vedlagt kart. Størrelse på justert areal må angis i kvadratmeter (m²).

Kartet skal vise eksisterende og nye grenser.

Naboer som har et eller flere grensepunkt felles med det arealet som ønskes justert, skal varsles før søknad sendes kommunen. Søker har ansvar for å varsle naboene. 

Dersom rekvirent (søker) er andre enn eier(-ne), må eier(-ne) samtykke skriftlig til fradelingen. Samtykket vedlegges søknaden.

Pris:

Pris for grensejustering er;  

  0- 250m2  kroner 3.450,-
251- 500m2  kroner 6.900,-

Behandlingstid:

Når rekvisisjon for oppmålingsforretning er mottatt og det ikke er avtalt noe annet med rekvirenten, skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføringen innen 16 uker. etter matrikkelforskriftens § 18.

Saksbehandling:

Kun mindre areal kan justeres. Dette er kriteriene for å få utført en grensejustering:

  • Arealet på involverte enheter kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent (eiendommens opprinnelige areal minus areal etter justering).
  • Arealet på involverte enheter kan økes eller reduseres med maksimalt 500 kvadratmeter, eiendommens opprinnelige areal minus areal etter justering).
  • En enhet kan ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justering (hvor stort areal som eiendommen faktisk avgir).

Hvis arealet du ønsker å justere er større enn grensene nevnt ovenfor, se arealoverføring.

Når vilkår om grensejustering er oppfylt, holdes oppmålingsforretning med oppmøte i marka. Eiere av gjeldende eiendom, og tilstøtende eiendommer får skriftlig varsel senest 14 dager før oppmøte.

På oppmålingsforretningen blir eksisterende grenser avklart og nye grenselinjer påvist og merket.

Etter forretningen får søker tilsendt matrikkelbrev, som er en fullstendig beskrivelse av eiendommen med koordinatfestede grenser.

Kontakt

Torben Ebbesen Østrem

Adresse

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no

 

 

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00