Eiendomsskatt

Lurøy kommune innførte i 2012 eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen.

For 2023 er det fastsatt at generell skattesats er 7 promille. For boligeiendommer, fritidseiendommer og ubebygde tomter er satsen satt til 4 promille.

Det er fastsatt ett bunnfradrag på 200.000 kroner pr godkjent boenhet

Fra og med  2020 så gjelder det at skattegrunnlaget på eiendommer med boliger og hytter er redusert med 30 % av eiendomsskattetakst. 

For 2023 så har Kommunestyret vedtatt en 10 % økning av skattegrunnlaget (en
kontorjustering), jf eiendomsskattelovens § 8 A-4

Eiendomsskatt kreves inn over 2 terminer sammen med de øvrige kommunale eiendomsavgiftene.

Nye eiendommer og nybygg besiktiges og takseres fortløpende. Det er situasjonen år 1.1 i skatteåret som gjelder. det som skjer av forandringer etter 1.1 vil gjøres gjeldende fra og med neste skatteår.

Seneste 1 mars legges hvert år eiendomsskattelister ut til offentlig ettersyn.  

Eiendomsskatten er den eneste skatten som kommunen selv har styring med, og hvor skatteinntektene i sin helhet tilfaller kommunen. Skatten kreves inn sammen med de kommunale avgiftene.

 


Eiendommens verdi danner grunnlaget for skatteberegningen.
Eiendomsskattetaksten som settes skal gjenspeile en antatt markedsverdi slik det står i eigedomsskattelova  8 A-2 (1)
 

 

 

(1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.

(2) Ved taksering av fabrikkar og andre industrielle anlegg, skal ein ta med maskiner og anna som høyrer til anlegget og er nødvendig for å oppfylle formålet med anlegget. Arbeidsmaskiner med tilhøyrsle og liknande, som ikkje er ein integrert del av anlegget, skal ein ikkje ta med.

Det er kommunestyret som fastsetter størrelsen på skattesatsen.
I tillegg kan kommunen frita spesielle eiendommer for eiendomsskatt og innføre bunnfradrag for boenheter. Dette vil kommunestyret behandle i forbindelse med de årlige budsjettprosessene.

 

 

vedlegg:

Eiendomskattevedtekter (PDF, 78 kB)

rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskatt (PDF, 36 kB)

vedtatte sjablonger for taksering (PDF, 111 kB)

vedtatte korreksjonsfaktorer for taksering (PDF, 113 kB)

Informasjon om taksering/besiktigelse (PDF, 3 MB)

Litt om måleregler (PDF, 257 kB)

Kontakt

Atle Henriksen

Adresse

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no

 

 

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00