Produksjonstilskudd i Jordbruket

Formålet med produksjonstilskudd i jordbruket er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp. Ordningen omfatter tilskudd til areal- og kulturlandskap, husdyrhold, økologisk landbruk og avløsning.

 

Jordbrukslandskap i drift - Foto: Geir Vatne - Klikk for stort bilde Geir Vatne

Hvem kan få produksjonstilskudd?

Produksjonstilskudd  kan gis til foretak som er registrert i Enhetsregisteret og som driver vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer med de dyreslag eller de vekstgruppene det søkes tilskudd for, slik disse gruppene til enhver tid er definert i medhold av jordbruksavtalen.


Hvordan søker du?

Søknad fremmes på "Søknads- og registreringsskjema for produksjonstilskudd i jordbruket" eller elektronisk via Altinn.

Søknaden behandles av kommunen, mens Fylkesmannen er klageinstans.


Søknadsfrist

20. Mars  og 20. oktober. Søknadsfristene er absolutte. Søker man ikke innen fristen mister man tilskuddet for dette år/søknadsomgang.


Nyttige lenker: