Lurøy og Træna kommune har utarbeidet lokale retningslinjer for tiltak i beiteområder i utmark. Disse regulerer tilskudd til tiltak i beiteområder i utmark.

Lag eller foreninger (beitelag, grunneierlag, radiobjellelag) som er registrert i enhetsregisteret og som driver næringsmessig beitedrift kan søke om tilskudd innenfor ordningen.

Store Gjeggeltuer - Foto: Geir Vatne

Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Tilskuddet skal bidra til dekning av kostnader utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.  Det er kommunen som behandler søknader om SMIL, og prosjektene og tiltakene prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier.

Fra 2019 skal søknader sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.

Kulturlandskap med henholdsvis  lite og aktivt beiting