Renovasjon og septikktømming

Helgeland avfallsforedling IKS handterer renovasjon og tømming av slamavskillere på vegne av Lurøy kommune.

Hjemmeside til HAF finner du her: www.haf.no

Gebyr for tjenestene til HAF finner du her: gebyr

Søknad om reduksjon eller fritak for renovasjonsavgiften

Hva må du sende inn sammen med søknaden?

A – Huset skal rives/er revet: Her må du legge ved dokumentasjon, f.eks. rivingstillatelse og bilder som viser hvordan bygget ser ut.

B – Manglende tilbud om fritidsrenovasjon: Her må du forklare oss hvorfor du mener det ikke er et tilbud om renovasjon for eiendommen din.

C – Bygningen er falleferdig: Her må du legge ved bilder som viser hvordan bygget ser ut.

D – Huset skal stå/er ubebodd: Her må du legge ved dokumentasjon på at ingen bor eller skal bo i boligen.

  • Du kan søke om fritak hvis ingen skal bo i boligen mer enn seks måneder sammenhengende på grunn av rehabilitering eller ombygging.
  • Du kan søke om fritak hvis du skal selge boligen og ikke forventer at noen skal bo der de neste seks månedene.
  • Du kan søke om fritak hvis det er andre særskilte grunner til at ingen skal bo i boligen i en gitt periode.
  • Du kan få fritak i maksimalt ett år av gangen.

E – Eier mer enn én fritidseiendom i samme kommune: Her må du gi oss opplysninger om hvilke eiendommer du eier. Hvis opplysningene ikke er tinglyste, må du sende oss andre opplysninger som vi kan kontrollere. 

Hvis du eier mer enn én fritidseiendom i samme kommune, kan du betale halvt gebyr for eiendom nr. 2, 3 osv. 

Har vi riktige opplysninger om eiendommen?

Som eier er du ansvarlig for at vi har riktige opplysninger om eiendommen. Hvis det skjer endringer, må du melde fra til både HAF og kommunen. Meldingen må være skriftlig. Eksempel på slike endringer kan være skifte av eier, at noen flytter inn, fraflytting, riving, brann osv. Du må betale renovasjonsavgift helt til vi får beskjed om endringene.

 

Må jeg betale mens søknad behandles?

Du må betale renovasjonsavgiften selv om du har søkt om fritak. Hvis du får fritak får du tilbakebetalt det du har betalt for mye.

Hvis du får fritak på grunn av feilaktige eller manglende opplysninger, må du betale fra den datoen du fikk fritak.

Hvordan søker jeg?

Fyll ut skjema for søknad om reduksjon eller fritak for renovasjonsavgiften (DOCX, 100 kB)

Send søknaden til Lurøy kommune, Onøyveien 14, 8766 Lurøy, eller på epost til postmottak@luroy.kommune.no

Kontakt

Sentralbord Teknisk etat

Åpningstider

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no