Trafikksikkerhetsmidler

Nordland Fylkeskommune og Statens vegvesen har en ordning for å søke om trafikksikkerhetsmidler. Ordningen er delt i 3 grupper: fysiske tiltak, holdningsskapende tiltak og prosjektmidler.

Fysiske tiltak

Bare kommuner kan søke  midler til fysiske tiltak. Organisasjoner og private kan påvirke hvilke tiltak som skal gis støtte via å gi innspill til kommunens trafikksikkerhetsplan.

Holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak

Det kan gis midler til holdningsskapende kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelprøver eller lignende. Støtte kan omfatte inntil 100 prosent av kostnader.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken. Midlene tildeles til andre halvår av 2017 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø. Søknadsfrist er 1. oktober 2017. Mer informasjon finnes her (PDF, 211 kB). Hvordan å søke om midler finner du her (PDF, 250 kB).

 

Prosjektmidler

Ordning for å søke om prosjektmidler er ment for å stimulere til økt engasjement for trafikksikkerhet i kommunene, gjennom prosjektrelatert arbeid. Kommunale etater i Nordland, eventuelt i samarbeid med lokale lag og foreninger kan søke om midler.  Mer informasjon om trafikksikkerhetsmidler finnes på Nordland Fylkeskommune sin hjemmeside på https://www.nfk.no/tjenester/samferdsel/trafikksikkerhet/

 

Trafikksikkerhetsplan

Lurøy kommunestyre vedtok i møte den 28.06.2017, sak 18/17 å prolongere Trafikksikkerhetsplan for Lurøy kommune til og med år 2019. Den opprinnelige trafikksikkerhetsplan ble utarbeidet i 2012 og er et resultat av relativt omfattende administrativ prosess og påfølgende politisk behandling. Vår 2017 kjørte kommunen en mindre omfattende prosess med hensikt å prolongere gyldighet av trafikksikkerhetsplanen frem til 2019. Planen ble sendt på høring til alle etater i kommunen og ble oppdatert i forkant av kommunens søknad om trafikksikkerhetsmidler for 2018. Dessuten så ble planen endret i samsvar med forslag som kom under politisk behandling av planen i Lurøy formannskap den 21.06.2017 og kommunestyre den 28.06.2017. Plandokumentene kan åpnes her: trafikksikkerhetsplan (PDF, 292 kB), saksfremlegg (PDF, 110 kB)

Planstrategi til Lurøy kommune sier at arbeid med ny trafikksikkerhetsplan skal startes i 2018.