Skuddpremie på rødrev, kråke og mink

Lurøy kommune har innført skuddpremie på rødrev, kråke og mink som felles innenfor kommunes grenser

Skuddpremiesatsen for felling innenfor fastsatt ordinær jakttid er 300 kr for mink og rødrev, og kr 40 for kråke.

Personer som fremmer krav om utbetaling av skuddpremie må dokumentere skutt vilt.  Mink og rødrevlabber fremlegges sammenbundet, alle fire pr. individ. For kråke fremlegges begge beina til fuglen. Som dokumentasjon skal det også oppgis UTM koordinater/jakt-/fangststed/gnr./bnr., som viser hvor viltet er skutt. 

Lurøy Beitelag har tatt på seg ansvaret for håndheving av skuddpremie for rev og kråke. For mink gjøres dette av lokalutvalgsekretærer i tilhørende krets

Kontakt

Sentralbord Teknisk etat

Adresse

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no