GLADNYHET! Offentlig ettersyn for Kommunedelplan Konsvikosen - Kom med innspill!

I henhold til Plan- og bygningslovens §11-14 fattet Lurøy Formannskap den 13.12.2023, i sak PS 121/23 å legge ut planforslag Kommunedelplan Konsvikosen til offentlig ettersyn

Hva er offentlig ettersyn? 

I henhold til Plan- og bygningsloven §11-14 skal planforslag sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  Dette innebærer at planforslaget skal være lett tilgjengelig for alle. Dette er en ny mulighet til å sette seg inn i planen og komme med innspill. 

Planforslag kommunedelplan Konsvikoksen 

Det siste året har det skjedd mye på Lurøy Innlandet. Fylkesvei 7410 fra Eidhågen til Tonnes ble oppgradert, og bygging av nytt fergeleie på Tonnes er snart i mål. Kommunen og privat næringsliv erfarer akutt mangel på boliger på Lurøy innland. Tilgjengelighet for boliger er en viktig forutsetning for å sikre nødvendig arbeidskraft til stillinger i både offentlig og privat sektor. 

Det er også behov for mer næringsareal. Planforslaget legger til rette for bolig- og næringsbebyggelse. Kommunen har nå utarbeidet planforslag kommunedelplan Konsvikosen som legges ut til offentlig ettersyn.

Følgende eldre reguleringsplaner er foreslått opphevet:

  • Reguleringsplan Høydalen hytteområdet, planID 2003005, vedtatt den 18.06.2003
  • Reguleringsplan Aspdalen hytteområde, planID 1993002, vedtatt den 15.11.1993
  • Reguleringsplan Breivika hytteområde, planID 1995002, vedtatt den 12.05.1995
  • Reguleringsplan Hytteområde ved Skolvatnet, vedtatt den 08.06.1982

 

Reguleringsplan Konsvik havn, planID 2005002, vedtatt den 22.06.2005, skal fortsatt gjelde.

Plandokumentene er tilgjengelig her:

 

Forslag til plankartet finnes også på kommunekart.com, samt plandokumenter ligger også her.

Øvrige dokumenter: 

 

Høring
Har du innspill/forslag? send oss dine innspill til postmottak@luroy.kommune.no innen den  01.04.2024.  

Tilbakemelding