Publisert 28.05.2020

I medhold av plan og bygningsloven § 12–10 vedtok Lurøy formannskap den 27.05.2020 i sak 53/20 å legge forslag til detaljreguleringsplan Tonnes fergeleie ut til offentlig ettersyn.

Publisert 28.05.2020

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §11-14 vedtok Lurøy formannskap som det faste planutvalget den 27.05.2020 i sak 52/20, at kommunedelplan Kvarøy legges ut til offentlig ettersyn.

Publisert 27.05.2020

Lurøy kommune disponerer næringsfond som skal benyttes til tiltak som fremmer næringslivet og trygger bosetning i Lurøy kommune.    Kommunen har opprettet eget fiskerifond som skal benyttes til kjøp av fiskekvoter for å styrke fiskerinæringen, inspirere til rekruttering og trygge bosetning i Lurøy kommune.

Publisert 25.05.2020

Inntektsgrensene har nå økt slik at flere kan få bostøtte. Dette er et midlertidig tiltak i perioden april til oktober som skal hjelpe de som er økonomisk rammet av korona-pandemien.

Publisert 22.05.2020
Fra i dag kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.
Søknadsfristen er 1.september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligere. Husk at alle som søker må vere registrert i Frivillighetsregisteret.
Søknadsskjema og mer om ordningen finner du på www.lottstift.no
Publisert 14.05.2020

Ungjobb er et årlig tiltak i Lurøy kommune, der unge som fyller 16, 17 og 18 år i søkeråret tilbys jobb. Arbeidet kan være hos privat oppdragsgiver eller offentlig etat.

Publisert 14.05.2020

Ungjobb er et årlig tilbud til ungdom som bor i Lurøy kommune. Kommunen kan finansiere 50 % av lønnen til ungdom som skaffer seg jobb i Lurøy kommune. Dette gjelder ungdom som fyller 16, 17 og 18 år i søkeråret. 

Publisert 11.05.2020

Det meldes stadig om hunder som ikke er i bånd. Lurøy kommune minner om kommunens forskrift om hundehold, med utvidet båndtvang (ut over den generelle som gjelder mellom 1.april til 20.august).

I forskriften er det presisert at hunder i Lurøy kommune skal holdes i bånd, eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet hele året:  

 1. i tilknytning til boligområder og handleområder
 2. i parker, på kirkegårder, på og ved skoler, barnehager, anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon
 3. på følgende bestemte/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, rasteplasser
  • Lysløypa i Aldersund (inkluderer turvegen til skytterbanen og stien opp til Aastuva)
  • Turstiene til Svartvatnet og fiskeplassene v/Svartvatnet.
  • Turstien «Selnesrunden» på Selnes.
  • Turstien «Silarunden» i Sila.
  • Langs det offentlige veinettet på Lovund.
 4. på følgende øyer og holmer der gammelnorsk sau lovlig beiter:
  • Sørnesøy.
  • Øyer og holmer i Onøy/Lurøy krets der utegangersau lovlig beiter.
  • Øyer og holmer i Sleneset krets der utegangersau lovlig beiter.
  • Øyer og holmer i Lovund krets der utegangersau lovlig beiter.
 5. i perioden fra 20. august til og med 20. oktober innføres det båndtvang i de områder av kommunen hvor husdyr beiter.

Bestemmelsen gjelder ikke for:

 • Hund når den brukes i reindrift.
 • Dressert bufehund når den brukes til å vokte/gjete bufe.
 • Tjenestehund i aktiv tjeneste eller under trening.
 • Jakthunder som under lovlig jakt og/eller lovlig trening godtgjøres å være ledsaget på en forsvarlig måte av eier eller besitter.


NB! Hunder har ikke adgang til barnehager og skoleplasser. Gjelder ikke førerhunder og hund i aktiv politi- og redningstjeneste.

Publisert 07.05.2020

Formannskapet fattet følgende enstemmige vedtak, gjeldende fra 7. mai 2020 kl. 18.00:

 • Tidligere vedtak i sak 38/20 etter smittevernloven oppheves fra og med torsdag 7. mai kl. 18.00.
 • Formannskapet henstiller om at innbyggere og besøkende følger de nasjonale retningslinjene, veiledere og råd som til enhver tid foreligger vedrørende smittereduserende tiltak (Covid-19).
 • Formannskapet ber om at en har spesiell fokus på følgende:
  • At befolkningen fortsatt følger nasjonale og lokale tiltak og råd for å begrense smittespredning.  
  • Unngår å samles til felles sosiale sammenkomster med mer enn 5 personer. I denne forbindelse ber vi folk være spesielt oppmerksom på å holde avstand på bla. spisesteder, idrettsanlegg, kollektivtransport, butikker og lignende, jf. nasjonale anbefalinger.   
  • Det henstilles videre til at hytteturister/båtturister begrenser sin reise/overnatting i Lurøy. Dette for å begrense smittefaren, samt for å ikke overbelaste helsetjenesten i kommunen. Det vises spesielt til Råd om fritidsreiser innenlands som gjelder fra 21. april

TRYKK PÅ TITTEL FOR Å SE HELE SAKEN.

Publisert 28.04.2020

Torsdag den 23.april 2020 ble det varslet om flere steinsprang fra et området på Lovundfjellet.

Det ble så fort været tillot det gjennomført filming av det aktuelle området med drone.

Filmen er så benyttet som grunnlag for geolog sin vurdering av hendelsen. Vi har i dag mottatt vurdering fra NGI.

Publisert 03.04.2020

 Lurøy kommune med sine 1372 små og store øyer er, som andre kommuner i Norge og verden, sterkt berørt av koronaviruset. Næringsliv og kommune jobber for å opprettholde funksjoner og tjenester, for å sikre et godt tilbud til innbyggere. Flere næringsaktører i kommunen har opplevd å få forbud mot yrkesutøvelse i løpet av timer, andre opplever omsetningssvikt. Barn og ungdom er naturlig berørt, ikke minst gjennom stenging av barnehager og skoler. Voksne er berørt på andre måter, i form av permitteringer, hjemmekontor, hjemmeskole, barnepass og kanskje også med usikkerhet for fremtiden.

Publisert 26.03.2020

Akkurat nå må denne typen aktivitet avgrenses sosialt til de nærmeste i husholdningen, men det er en fin uteaktivitet for store og små!

  

Publisert 24.03.2020

  Nordland fylkesbibliotek og Meieriet har i disse koronatider utviklet "Karanteket" (karanteket.no), en samleside for alle digitale bibliotektjenester som filmer, e-bøker, kurs og podcaster. Alt tilgjengelig hjemmefra.

Publisert 20.03.2020

 

Vi har i flere år samarbeidet med LIVEGYM om å tilby nettbasert gruppetrening til innbyggere i alle kretser. Tilbudet har blitt arrangert via idrettslag og skoler og finansieres via folkehelseavtalen med Nordland fylkeskommune. Dette gruppetilbudet kan vi grunnet koronarestriksjoner ikke tilby akkurat nå. MEN i disse tider, når organiserte fritidsaktiviteter er satt på pause, er det kanskje viktigere enn noen gang å finne gode alternativer til aktivitet, trening og en «time out».

INNBYGGERE I LURØY KAN DERFOR NÅ TRENE GRATIS HJEMME MED LIVEGYM OG LIVEGYM-SKOLE!

Publisert 18.03.2020

  Du kan låne bøker fra bibliotekbasen gratis. Den nye ebok-appen Bookbites erstatter den gamle appen ebokbib. Denne kan lastes ned fra Appstore for iPhone eller Google play butikk for android-enhet.

Publisert 17.03.2020

Lurøy kommune har behov for ekstra helsepersonell i viktige funksjoner, blant annet på omsorgsentrene og på legekontorene.

Publisert 14.02.2020

Bildet er fra Sommerleir 2019, der Ella, Malin, Norah og Isabell fra Lovund deltok. 

Publisert 20.09.2019

   

Publisert 17.06.2019

Se film her: https://www.youtube.com/embed/qlLE7w2le0A

 

Er du bekymret for brannsikkerheten til noen rundt deg? Nå kan du varsle om dette på branntips.no

Publisert 15.01.2019

Tilsynsfører

Tilsynsførere engasjeres for barn i fosterhjem. Formålet med oppdraget er å sikre at barnet blir godt ivaretatt i fosterhjemmet. 

Støttekontakt

Oppdrag med å ta med barn/ungdom eller voksne på ulike fritidsaktiviteter. Støttekontakten skal bidra til positive opplevelser gjennom sosialt samvær, gi leksehjelp osv. 

Besøks-/avlastningshjem

Det søkes etter trygge og stabile voksne som kan være besøks-/avlastningshjem for barn eller ungdom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov.