Bålbrenning

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Lurøy kommune får ofte henvendelser vedrørende ulovlig brenning.

Det er ikke tillatt å brenne noen form for avfall/søppel. Til fjerning av avfall har vi gode renovasjonsordninger gjennom HAF.

Generelt bålforbud i, eller i nærheten av skog og annen utmark, gjelder også i Lurøy i perioden 15.april til 15.september.

Sjekk også om der er innført f.eks bålforbud på grunn av tørt terreng o.l. før du tenner bål.

Ønsker du å brenne bål så varsler du dette til 110-sentralen på 755 46 850

Lurøy kommunestyre vedtok i 2005 en forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner.
Denne forskriften regulerer bl.a brenning ute i det fri.

INNHOLD

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Lurøy kommune, Nordland.
    § 1. Formål
    § 2. Virkeområde
    § 3. Definisjoner
    § 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner
    § 5. Unntak fra forbudet
    § 6. Dispensasjon
    § 7. Tilsyn
    § 8. Klage
    § 9. Straff
    § 10. Ikrafttreden


Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Lurøy kommune, Nordland.

Fastsatt av Lurøy kommune 20.04.2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1. Formål

       Formålet med denne forskriften er å forhindre unødvendig forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner. I tillegg ønskes det å legge til rette for bedre avfallshåndtering og økt utnyttelse av ressurser gjennom avfallsreduksjon og materialgjenvinning.

       Forskriften er dessuten oppklarende overfor publikum på en del forhold som er gitt i lov om vern mot brann, eksplosjon mv. samt forurensningsloven.

§ 2. Virkeområde

       Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3. Definisjoner

       I denne forskrift menes med:

Åpen brenning: All brenning som skjer utendørs.

Småovner: Forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.

§ 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

       Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt - med mindre det er gitt unntak fra dette i forskriftens § 5.

Det tillates ikke noen form for brenning av produksjonsavfall, verken ved åpen brenning eller brenning i småovner. Herunder inngår blant annet produksjonsavfall fra bedrifter, industri samt bygge- og anleggsbransjen - med mindre det foreligger gyldig utslippstillatelse.

       Åpen brenning i skogmark er forbudt i tidsrommet 15. april - 15. september uten brannsjefens tillatelse.

§ 5. Unntak fra forbudet

       Følgende brenning skal likevel være tillatt under forutsetning av bestemmelsene gitt i lov om vern mot brann, eksplosjon mv. med tilhørende forskrifter ivaretas:

a.

Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål.

b.

Brenning av ubehandlet avfallstrevirke i vedovn (med unntak av impregnert trevirke).

c.

Brenning av avispapir og liknende i vedovn.

d.

Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk.

e.

Bål i forbindelse med St. Hansfeiring, Olsok og andre eldre tradisjonelle båldager i nærhet av sjø/vann. Disse bålene skal ikke inneholde bildekk, trykkimpregnert materiale, plast, isolasjonsmateriale og lignende.

f.

Ranke- og flatebrenning i jord- og skogbruket.

Unntakene gitt i § 5 a, d, e, og f gjelder imidlertid ikke i skogmark i tidsrommet 15. april - 15. september. Her gjelder fortsatt hovedregelen i § 4 3. ledd om skriftlig tillatelse fra brannsjefen i kommunen.

§ 6. Dispensasjon

       Brannsjefen kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra forbudet i § 4 etter skriftlig søknad.

       Brann- og Redningstjenesten i Lurøy har generell dispensasjon til å brenne kondemnable hus/bygninger samt benytte øvingsanlegg for opplæring av egne/annet personell. Herunder inngår utendørs brenning av sprit/diesel i brennkar.

§ 7. Tilsyn

       Brannsjefen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

       Ved overtredelse av bestemmelser i den lokale forskriften kan kommunen benytte følgende tilgjengelige virkemidler:

-

Gi pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd

-

Ilegge forurensningsgebyr etter forurensningsloven § 73

-

Iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges (jf. forurensningsloven § 74)

-

Kreve refusjon av utgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak etter forurensningsloven § 74

-

Anmelde forholdet (jf. forurensningsloven § 78 og § 79).

       Det til enhver tid gjeldende forurensningsgebyr fastsettes av kommunestyret.

§ 8. Klage

       Vedtak truffet av brannsjefen i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunestyret.

§ 9. Straff

       Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10. Ikrafttreden

       Denne forskrift trer i kraft 20.05. 2005 og gjelder inntil videre.

Kontakt

Atle Henriksen

Adresse

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no

 

 

Åpningstider

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no

 

 

Kartpunkt

Tilbakemelding